PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

1. Terminologický vstup - Obsahové zameranie a význam atestačnej práce

Pod terminologickým spojením „Atestačná práca“ sa rozumie písomná práca, ktorá je finálnym a originálnym výstupom ukončenia kvalifikačného atestačného vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov. Vo všeobecnosti kvalitu a úroveň spracovania atestačnej práce determinuje ukončený stupeň štúdia, s ním súvisiaci získaný akademický titul autora ako aj jeho skúsenosti a profesijná odbornosť.

Pod terminologickým spojením Atestačná práca sa rozumie písomná práca, ktorá je finálnym a originálnym výstupom ukončenia kvalifikačného atestačného vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov. Vo všeobecnosti kvalitu a úroveň spracovania atestačnej práce determinuje ukončený stupeň štúdia, s ním súvisiaci získaný akademický titul autora ako aj jeho skúsenosti a profesijná odbornosť. Z uvedeného vyplýva, že zatiaľ, čo sa pri zamestnancoch s ukončeným stredoškolským vzdelaním predpokladá koncepcia práce, ktorá sa svojím charakterom približuje záverečnej práci pre ukončenie I. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskej práci), od pedagogického a odborného aparátu s vysokoškolským vzdelaním na úrovni II. stupňa sa očakáva podstatne vyššia schopnosť tvorivej implementácie nadobudnutých poznatkov a vedomostí do praxe, ktorá prekračuje úroveň záverečnej práce pre ukončenie II. stupňa vysokoškolského štúdia (diplomovej práce).

V súvislosti s uvedeným je potrebné rozlišovať medzi obsahovým zameraním prvej atestácie a obsahovým zameraním druhej atestácie, tak ako to vymedzuje vyhláška Ministerstva školstva SR (č. 445/2009 Z. z.):

 

Prvá atestácia: autor atestačnej práce prostredníctvom zvolenej témy preukazuje pripravenosť na spôsobilosť tvorivosti v kontexte vlastnej pedagogickej či odbornej činnosti. To znamená, že obsahovým zameraním je uplatnenie kreatívnych skúseností autora pri riešení odborno-metodologických problémov vyučovacieho procesu, odbornej praxe, poradenstva výchovy a pod.

Druhá atestácia: autor atestačnej práce svojou úrovňou spracovania presahuje štandardy prvej atestácie, nakoľko tvorivý prístup a skúsenosti pri riešení zmienených problémov a podľa určených profesijných štandardov vymedzených kategórií a podkategórií pedagogických a odborných pracovníkov, dopĺňa o inovatívny prístup k skúmanej problematike, čím preukazuje schopnosť využívať získané poznatky v kontexte riešenia odborno-metodologických problémov výučby, odbornej praxe a pod., s akcentom na prezentáciu vlastných inovatívnych opatrení realizovaných vo vzdelávacom či výchovnom procese.  

 

Aký je teda účel a v čom spočíva významovosť atestačnej práce? Pri koncipovaní práce je podstatné si uvedomiť, že ide o vlastnú vedecko-výskumnú činnosť autora, ktorá obsahuje objektívne poznatky v súlade s vedeckým poznaním, pričom jej záverečná podoba by mala vypovedať o erudícii autora, jeho záujme o skúmanú problematiku a schopnosti orientácie v nej ako aj o spôsobilosti aplikovať moderné, inovatívne postupy pri odborných, výchovných, či vzdelávacích aktivitách. K naplneniu uvedeného cieľa je nevyhnutná práca s relevantnými bibliografickými zdrojmi korešpondujúcimi s obsahovým zameraním práce, ktorých výber, spôsob zhromažďovania či selekcie a interpretácie poznatkov, opäť len podčiarkuje úroveň kvality, aktuálnosti a originality atestačnej práce.

 

Aké primárne atribúty musí atestačná práca obsahovať a aké požiadavky sú kladené na daný typ kvalifikačnej práce?

  1. Atestačná práca musí byť originálnym, individuálnym dielom, ktoré obsahovým zameraním reflektuje vlastné profesijné skúsenosti autora.
  2. Autor je povinný striktne rešpektovať pravidlá práce s bibliografickými, informačnými zdrojmi, ktorých množstvo je determinované druhom atestácie.
  3. Atestačná práca nesmie vykazovať charakter plagiátorstva, nesmie porušovať autorské práva a neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb.
  4. Autorovi vzniká povinnosť dôslednej citácie použitých informačných zdrojov v súlade s platnými požiadavkami a normami.
  5. Atestačná práca by mala byť jasne a  proporčne štrukturovaná s logickou kontinuitou teoretickej časti na praktickú líniu práce, ktorá obsahuje vlastné prínosy autora, jeho výskumné rezultáty a postoje k riešeniu danej problematiky.
  6. Okrem kvalitného obsahového spracovania vybranej témy, ktorej textová časť je písaná v odbornom náučnom štýle s príznačnou vecnosťou jazyka, jeho jasnosťou a jednoznačnosťou, musí charakter práce spĺňať všetky formálne náležitosti kladené na atestačnú prácu, ktoré bližšie rozpracujeme v poslednej časti.

1: Terminologický vstup - Obsahové zameranie a význam atestačnej práce
2: Chronológia krokov pri písaní atestačnej práce
3: Štruktúra atestačnej práce
4: Formálne náležitosti atestačnej prácev

 V prípade, že si na to netrúfate, alebo nemáte čas nechajte si vypracovať atestačnú prácu