PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

3. Štruktúra atestačnej práce

Atestačná práca podobne ako iné písomné záverečné práce má svoju rámcovú štruktúru, pozostávajúcu z troch nosných častí obsahujúcich niekoľko povinných súčastí, ktorých základné atribúty si bližšie priblížime

Atestačná práca podobne ako iné písomné záverečné práce má svoju rámcovú štruktúru, pozostávajúcu z troch nosných častí obsahujúcich niekoľko povinných súčastí, ktorých základné atribúty si bližšie priblížime.

 

Štruktúra práce a jej zložky

1.             Úvodná časť atestačnej práce

a)     obal atestačnej práce,

b)    titulný list atestačnej práce,

c)     čestné vyhlásenie,

d)    abstrakt v štátnom a v cudzom jazyku,

e)     obsah práce

 

2.             Hlavná časť atestačnej práce

f)     úvod,

g)     jadro,

h)    záver,

i)      zoznam bibliografických odkazov

 

3.              Prílohy

Nepovinná časť (tabuľky, grafy, obrázky, schémy,...)

 

 

 

 1. Úvodná časť atestačnej práce

 

 1. Obal atestačnej práce

Obal obsahuje nasledovné základné informácie:

 • názov vysokej školy, univerzity, fakulty, inštitúcie - poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania, realizátora atestácie (typ písma: TNR, 16, Tučné)
 • presné znenie atestačnej práce (názov, prípadne podnázov: typ písma TNR, 16, Tučné)
 • typ práce: atestačná práca - uviesť druh atestácie (k prvej/druhej atestácii), (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • tituly, meno a priezvisko autora práce (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • rok vydania práce (typ písma: TNR, 14, Tučné)

 

 1. Titulný list atestačnej práce

Predstavuje tzv. vnútorný obal atestačnej práce, pričom komplexnejšie dopĺňa niektoré údaje a uvádzajú sa v ňom informácie o:

 • názve vysokej školy, univerzity, fakulty, inštitúcie - poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania, realizátora atestácie (typ písma: TNR, 16, Tučné)
 • názve atestačnej práce (prípadne podnázve), (typ písma: TNR, 16, Tučné)
 • type práce: atestačná práca - uviesť druh atestácie (k prvej/druhej atestácii), (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • tematickom okruhu: (napr.: ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy), (typ písma: TNR, 12)
 • vyučovacom predmete/pedagogickej/odbornej činnosti: (typ písma: TNR, 12)
 • študijnom odbore/programe: (napr.: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ), (typ písma: TNR, 12)
 • kategórii pedagogického/odborného zamestnanca: (typ písma: TNR, 12)
 • podkategórii pedagogického/odborného zamestnanca: (typ písma: TNR, 12)
 • dosiahnutom vzdelaní pre účely atestácie: (napr.: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa), (typ písma: TNR, 12)
 • pracovisku autora: (typ písma: TNR, 12)
 • titule, mene a priezvisku autora práce (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • mieste a roku vydania atestačnej práce (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 1. Čestné vyhlásenie

V uvedenej časti autor predloženej práce vyhlasuje, že atestačnú prácu vypracoval samostatne s využitím informačných prameňov, ktoré uvádza podľa štandardov v záverečnej časti pod názvom „Zoznam bibliografických odkazov“. Súčasťou je aj vlastnoručný podpis autora. Za uvedenou časťou môže nasledovať „Poďakovanie,“ avšak nie je povinnou súčasťou písomných záverečných prác.

 • odporúčaný typ písma: TNR, 12
 • uvádza sa na ďalšiu samostatnú stranu práce

 

 1. Abstrakt v štátnom jazyku a v cudzom jazyku

Abstrakt vyjadruje hlavnú ideu atestačnej práce a svojím charakterom informatívne a stručne vypovedá o téme, cieli, metódach, riešení problematiky či význame atestačnej práce pre prax. Je povinnou súčasťou práce, pričom sa píše ako koncízny ucelený text v jednom odseku, s rozsahom od 100 do 500 slov. Jeho súčasťou sú aj kľúčové slová (odporúčaný počet kľúčových slov: 5), ktoré zoraďujeme v závislosti od stupňa konkretizácie (tzn., že postupujeme od všeobecného ku konkrétnemu). Okrem abstraktu v štátnom jazyku je pre integráciu do medzinárodných informačných systémov potrebná aj jeho jazyková verzia (najčastejšie anglická mutácia). Jednotlivé verzie abstraktu sa uvádzajú na samostatnú stranu.

 

Formálne náležitosti abstraktu: (Typ písma: TNR, 12)

Meno, priezvisko a tituly autora: Názov práce. [Prvá/druhá atestačná práca]. Názov vysokej školy, univerzity, fakulty, inštitúcie - poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania, realizátora atestácie. Rok vypracovania. Rozsah práce (počet strán, poprípade znakov).

Po tejto časti nasleduje už zmienená stručná textová časť, ukončená výpisom kľúčových slov.

 

 1. Obsah práce

Ide o povinnú časť písomnej záverečnej práce, ktorá bodovito mapuje štruktúru práce, tzn., že podáva prehľad o číslovaných ako aj nečíslovaných častí atestačnej práce. Obsah sa spravidla formátuje na jednu stranu. Jeho hlavným cieľom je uľahčiť čitateľovi orientáciu v jadre práce. Zároveň na základe vyprecizovaných názvov kapitol autor predznačuje čitateľovi tematiku skúmanej problematike, z čoho vyplýva, že odborný čitateľ je schopný do istej miery predpokladať, o čom sa bude pojednávať v jednotlivých kapitolách či podkapitolách atestačnej práce. 

Príklad generovania obsahu:

OBSAH (typ písma: TNR 16, tučné, veľké)  

ÚVOD (typ písma pre nadpis: TNR, 16, veľké) ..........................................................................5

 

1 Názov kapitoly (typ písma pre nadpis I. úrovne: TNR, 16, tučné, veľké) ....................6

1.1      Názov podkapitoly (typ písma pre nadpis podkapitoly - II. úroveň: TNR, 14) ..............7

1.1.1  Názov časti podkapitoly (typ písma pre nadpis III. úrovne: TNR, 12).......................8

 

ZÁVER (typ písma: TNR, 16, veľké)....................................................................................... 15

Zoznam bibliografických zdrojov (typ písma: TNR, 16, veľké)........................16

Zoznam príloh (typ písma: TNR, 16, veľké)....................................................................20

 

 

 1. Hlavná časť atestačnej práce

 

 1. Úvod

Úvod je dôležitou vstupnou textovou časťou písomnej práce, ktorá detailnejším a vecným spôsobom precizuje substanciálny cieľ atestačnej práce, od ktorého sa môže odvíjať niekoľko parciálnych cieľov, k naplneniu ktorých autor svojou premyslenou štruktúrou práce smeruje. Je to vhodný priestor pre priblíženie tematického zamerania práce či spresnenia významu riešenej problematiky. Práve v úvode práce by malo byť čitateľovi ozrejmené, čo bolo motívom, či podnetom determinujúcim výber témy, čím je daná oblasť výskumu zaujímavá a významná a v čom môže byť pre praktické využitie prínosná. Na základe vstupu do problematiky sa čitateľ zoznamuje s hlavou tematickou líniou práce, ktorá by mala byť v úvode vymedzená prostredníctvom odsekov, stručne a jasne popisujúcich obsahové zameranie jednotlivých kapitol. Takýmto spôsobom získava čitateľ predbežné informácie o tom, čo sa autor a akými metodologickými postupmi snaží docieliť.    

 

Z uvedeného vyplýva, že v úvode práce je potrebné vysvetliť:

 • výber témy: relevantne zdôvodniť, prečo si autor zvolil danú problematiku (napr.: autor sa dlhodobo stretáva s uvedeným problémom v školstve a argumentuje, že je potrebné implementovať opatrenia na zmenu za účelom vyššej efektivity vyučovacieho procesu a pod.),
 • aktuálnosť témy: potvrdiť, že ide o tému, ktoré je pretraktovaná v praxi, vyplýva z požiadaviek školy alebo napr. vyšších štruktúr a pod.,
 • cieľ: jasne definovať a detailnejšie opísať fundamentálny cieľ atestačnej práce,
 • sekundárne ciele: formulovať parciálne úlohy smerujúce k naplneniu hlavného cieľa,
 • obsahové zameranie jednotlivých kapitol s akcentom na teoretické východiská.

 

Odporúčanie z formálneho hľadiska:

 • z rozsahového hľadiska je vhodné nepresiahnuť 2 strany.

 

 1. Jadro

Jadro atestačnej práce sa edituje v kapitolách a podkapitolách, ktorých názvy nemôžu byť samoúčelné a ich usporiadanie musí byť logické, tak aby myšlienky analyzované v jednotlivých celkoch na seba nadväzovali. V súvislosti s uvedeným je z formálneho hľadiska žiaduce nepodceňovať rolu proporcionality pri výstavbe jednotlivých kapitol a ich podkapitol. Z uvedeného vyplýva, že nie je vhodné, aby jedna kapitola obsahovala dve podkapitoly a druhá kapitola deväť podkapitol, čo vytvára nevyváženosť jednotlivých súčastí atestačnej práce. Ako už bolo zmienené, jednotlivé názvy kapitol, podkapitol a oddielov by mali byť jasne a výstižne pomenované vo vzťahu k tematickému zameraniu práce a ich konfigurácia predstavená v obsahu atestačnej práce by nemala vykazovať znaky prílišného členenia, nakoľko to vytvára dojem fragmentácie a následnej neprehľadnosti.

 

Odporúčania z formálneho hľadiska:

 • dôležité je upozorniť, že z formálneho hľadiska sa za číslom označujúcim kapitolu nepíše bodka (viď. formálne náležitosti atestačnej práce),
 • nie je vhodné, aby boli názvy kapitol, či podkapitol formulované prostredníctvom otázky (tzn. vyhnúť sa charakteru opytovacích viet a formulovať znenie bez otáznika),
 • za účelom väčšej prehľadnosti, uvádzať každú samostatnú kapitolu na novej strane práce.

 

Jadro atestačnej práce by malo obsahovať teoretický rozbor, resp. analýzu skúmaného javu, ktorá vytvorí predpoklady pre praktickú, empirickú časť. Opodstatnením teoretickej línie atestačnej práce je oboznámiť čitateľa so základným terminologickým aparátom, s teoretickými východiskami, ktoré majú vo vzťahu k riešenému javu očividný súvis. Autor ďalej v uvedenej časti:

 • hodnotí stav skúmanej problematiky, čím čitateľovi poskytuje analytický prehľad o doterajších poznatkoch, ktoré sú v korelácii s objektom skúmania,
 • analyzuje problém v závislosti od poznania relevantnej literatúry, čo vypovedá o úrovni autorovej spôsobilosti pracovať s informáciami z dostupných informačných prameňov,
 • na základe relevantnej argumentácie dopĺňa teoretický vstup o vlastné postoje a stanoviská k jednotlivým východiskám a tým zvyšuje mieru autentickosti a originality atestačnej práce. Dôležité je vyhnúť sa len strohému súpisu citátov, pretože obohatenie teoretických téz o hodnotiace komentáre podporuje spojovací charakter a ucelenosť textu.

 

Teoretická časť jadra atestačnej práce vytvára základnú bázu pre pochopenie primárneho cieľa práce a čitateľovi tak z analýzy problému vyplýva, k čomu chce autor dospieť, aké javy budú predstavovať objekt jeho skúmania a čím môže autor prispieť k riešeniu danej problematiky. Konkrétnym cieľom atestačnej práce môže byť napríklad námet na tvorbu vlastného metodického návrhu, nových študijných materiálov, učebných pomôcok, alebo implementácia či spôsoby využitia nových techník, nástrojov alebo postupov v danej disciplíne. S ašpiráciou na dosiahnutie uvedeného cieľa, autor popisuje metodologický postup pre naplnenie hlavného zámeru práce, poprípade sekundárnych úloh vymedzených za účelom prieniku do podstaty skúmanej problematiky. Tým smeruje k empirickej časti jadra, ktorá je nosnou časťou a zvykne sa označovať aj ako experimentálna alebo výskumná štúdia. Autor v nej prezentuje a vyhodnocuje výskumné rezultáty, podáva vlastný názor a pohľad, predkladá konkrétny návrh na riešenie vymedzeného problému, ktorý vychádza zo získavania a analýzy údajov v dlhšom časovom horizonte a oboznamuje čitateľa so svojimi odporúčaniami pre prax. Častým nedostatkom empirickej časti práce je, že získané údaje a informácie sú prezentované v deskriptívnej (opisnej) rovine. Tá by mala byť suplovaná dôslednou analýzou, hľadaním príčin, objasnením záverov s dôrazom na vlastný autorský prístupu k riešeniu problému a jeho stanoviská.    

 

Odporúčania pre ťažiskovú časť atestačnej práce:

 • vo vzťahu k interpretácii výsledkov: Pri kvantitatívnom výskume odporúčame za účelom väčšej prehľadnosti interpretovať výskumné rezultáty pomocou grafického vyjadrenia, tabuliek a pod. Každá tabuľka, či graf musí mať svoje číslo, názov a vysvetlenie použitých skratiek, tzn. legendu. Podstatným nedostatkom vo fáze interpretácie je, že v tabelárnom, či grafickom znázornení autor neuvádza príslušnú otázku. Rovnako nepostačujúca je len deskriptívna rovina tabuliek/grafov, tzn. opis stavu, ktorý je z tabuľky/grafu očividný. Opis je potrebné doplniť o vlastný komentár k zisteniam a výsledky tak zhodnotiť v súvislosti s riešenou problematikou.
 • vo vzťahu k odporúčaniam pre prax: Odporúčania by mali byť orientované na inovatívnosť a svojím charakterom tak predstaviť niečo nové, doposiaľ neanalyzované a neriešené. Môžu tiež definovať a objasniť problémy, s ktorými sa autor môže stretnúť pri skúmaní podobného javu, s dôrazom na návrhy opatrení na riešenie. Odporúčania vychádzajú jednak z vymedzených cieľov práce a riešených úloh ako aj z neočakávaných situácií, ktoré nastanú pri riešení skúmanej problematiky.

Z uvedeného vyplýva, že medzi základné časti jadra práce patrí:

 • analýza a zhodnotenie úrovne vymedzenej otázky (problematiky) v domácom a zahraničnom prostredí (odporúčaný rozsah: max. 30 % práce),
 • hlavný cieľ a sekundárne ciele, ktoré determinujú naplnenie hlavného účelu práce,
 • metodika a metodologický postup skúmania (pozorovanie v pedagogickom výskume, dotazník, interview, obsahová analýza a pod.),
 • rezultáty práce a vlastné riešenie vecných problémov,
 • diskusia a odporúčania (predstavuje kľúčovú časť spolu s výsledkami práce, a preto by mala tvoriť 30 - 40 % práce).

 

 1. Záver

Záver stručne sumarizuje dosiahnuté výsledky celej práce v kontexte vymedzených cieľov. Charakterizuje primárny cieľ atestačnej práce a jej parciálne ciele, ktoré hodnotí a deklaruje, či sa vytýčené úlohy a akým spôsobom podarilo naplniť. Na základe vecného a stručného zhodnotenia výsledkov (tzn., k čomu sa autor dopracoval), kompletizuje odporúčania pre prax a vysvetľuje ich význam. Potrebné je upozorniť, že záver nevytvára priestor na detailný popis alebo explikáciu uvedených atribútov, ale je len stručným zhodnotením práce ako kompletného celku, ktorý musí byť logickou kontinuitou výkladu, úvahy a argumentov v jadre.

Odporúčania pri písaní záveru atestačnej práce:

 • vyhýbať sa teoretizovaniu, klásť dôraz na vecné závery, sumarizáciu, vlastný prínos autora (jeho tvorivosť), význam a využitie pre prax,
 • formulovať vlastné stanoviská autora pri odpovediach na otázku: Naplnil sa cieľ sa sekundárne úlohy práce? K čomu autor svojimi zisteniami dospel a k čomu prispel? Odhalili sa nové poznatky a aká je ich platnosť? V čom spočíva významovosť atestačnej práce?
 • za účelom prehľadnosti a ucelenosti by z rozsahové hľadiska záver nemal presiahnuť 1-2 strany.

 

 1. Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov predstavuje prehľad, resp. záznam o všetkých prameňoch, z ktorých autor pri koncipovaní atestačnej práce vychádzal, ktoré skutočne použil, citoval, či parafrázoval, pričom pri ich uvádzaní musí rešpektovať stanovené pravidlá, ktoré vysvetlíme pri objasnení formálnych náležitostí práce (platná norma STN ISO 690). Podstatné je teda zdôrazniť dve skutočnosti:

 1. do zoznamu sa v abecednom poradí uvádzajú zdroje s akceptáciou normy stanovujúcej formu zápisu,
 2. zoznam obsahuje informačné zdroje, z ktorých autor reálne čerpal, tzn., že vytvorený prehľad mapuje všetky pramene, s ktorými autor pri písaní práce pracoval a na ktoré sa odvoláva.

1. Terminologický vstup - Obsahové zameranie a význam atestačnej práce
2: Chronológia krokov pri písaní atestačnej práce
3: Štruktúra atestačnej práce
4: Formálne náležitosti atestačnej práce