PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Akú metodiku zvoliť pri písaní bakalárskej práce

Ešte pred tým ako začneš písať svoju bakalársku prácu, by si si mal zvoliť jasný cieľ práce a následnú metodiku, ako vytýčený cieľ dosiahnuť. Dobre stanovenou metodikou dokážeš záverečnú prácu napísať s lepším výsledkom a eliminovať jej negatívne ohodnotenie

Cieľ bakalárskej práce predstavuje v skutočnosti výsledok zamerania záverečnej práce a nachádza sa zvyčajne v úvode práce ako pomyselné vodítko pri jej vypracovávaní a smerovaní.

Písanie bakalárskych prác sa odvíja už spomínaná metodika, ktorá sa líši pri jednotlivých oblastiach tém bakalárskych prác. Je súborom metód použitých v bakalárskej práci a zjednodušene povedané vystihuje spôsob spracovania záverečnej práce. Napríklad v humanitne orientovaných bakalárskych prácach sa využívajú metodiky charakteristika, analýza, prípadne popis danej problematiky. Na rozdiel od humanitných prác sa pri prírodovedných používa metodika výskumu, alebo experimentu, ktorý má pozitívne zhodnotiť potvrdením, prípadne vyvrátením, naplnenie cieľov bakalárskej práce.

Základnou metodikou je literárna rešerš, ktorá sa používa pri písaní každej jednej bakalárskej práce ako aj pri ostatných záverečných prácach. Ide o vyhľadávanie informácií o určitej tematike na základe rešeršovaného odkazu, ktorý súvisí s cieľmi bakalárskej práce. Tieto vyhľadané informácie majú tvoriť komplexný súhrn východísk k danej téme a tiež majú poskytnúť určitý pohľad na danú problematiku v rámci súčasnej literatúry.

Okrem literárnej rešerše, ktorá tvorí jadro práce si môžeš vybrať z ďalších metód, ktoré Ti pomôžu k dosiahnutiu cieľu práce. Sú nimi:

  • pozorovanie– ide o plánované, cieľavedomé a systematické sledovanie skutočností, ktoré si sám vymedzíš cieľmi záverečnej práce.  Výsledkom tejto metódy je popis a vysvetlenie toho, čo sleduješ. Je potrebné dbať na voľbu jednotiek, ktorými sa výsledky zaznamenávajú a hodnotia. Experiment je typom pozorovania, ktorý sa vykonáva pri riadených a kontrolovaných podmienkach s cieľom overiť si platnosť určitej hypotézy alebo teórie,
  • porovnanie– ide o zhodnotenie rovnakých alebo rôznych vlastností predmetov alebo javov, napríklad porovnanie kvantity alebo kvality skúmaného javu. V iných prípadoch aj porovnávanie názorov rôznych autorov o určitom probléme.
  • analógia– jej základom je pozorovanie. V tejto metóde ide o hľadanie podobných vlastností u rôznych predmetov alebo javov. Umožňuje orientáciu pri skúmaní neznámych javov,
  • syntéza– ide o zhrnutie častí problému do jedného celku. Sledujú sa ňou vzájomné a podstatné súvislosti medzi rôznymi časťami daného problému,
  • analýza– je opak syntézy, čiže ide o rozbor, alebo teoretický rozklad skúmaného predmetu a javu na menšie časti. Skúmanie samostatne jednotlivých častí Ti podá lepšie vedomosti daného problému ako celku.

V súčasnosti existuje mnoho ďalších metód, ktoré sa využívajú v záverečných prácach. My sme sa snažili priblížiť tie základné a najviac využívané. Takže stačí si, už len vybrať tému a hor sa do písania tvojej bakalárskej práce.

 Ak si neviete poradiť s napísaním vašej práce, nechajte si vypracovať bakalársku prácu