PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Atestačná práca

Atestácia pedagogických zamestnancov je overením získaných kompetencií, ktorá vymedzuje profesijný štandard pre príslušnú kategóriu a podkategóriu zamestnanca, ktorý ich získal na základe kontinuálneho vzdelávania, výkonom pedagogickej prípadne odbornej činnosti a sebavzdelávaním.

Podľa vyhlášky MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (445/2009 Z.z.), obsahom atestačnej práce sú objektívne poznatky, ktoré sú v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním a je vymedzený zvolenou témou, vykonávanou pedagogickou činnosťou alebo odbornou činnosťou, na ktorej výkon spĺňa autor kvalifikačné predpoklady. Obsah atestačnej práce učiteľa je vymedzený aj študijným odborom alebo vyučovacím predmetom, na ktorého vyučovanie spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. Pri posudzovaní atestačnej práce sa berie do úvahy jej legislatívou upravené zameranie:

  1. Prvá atestácia je zameraná na uplatnenie tvorivých skúseností zamestnanca pri riešení odborno­metodických problémov pedagogickej činnosti a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov.

 

  1. Druhá atestácia je zameraná na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností zamestnanca pri riešení odborno­metodických problémov pedagogickej činnosti a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov.

 

Rozsah atestačnej práce pre prvú atestáciu je:

  1. a) 25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
  2. b) 22 až 28 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  3. c) 18 až 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe Metodogicko-pedagogického centra .  

Rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo druhú atestáciu odborného zamestnanca je 40 až 60 strán. Atestačnou skúškou sa rozumie ústne preskúšanie z vyžrebovanej témy príslušného tematického okruhu alebo praktické preukázanie výkonu činnosti z vyžrebovanej témy príslušného tematického okruhu. Témy určené na ústne preskúšanie alebo praktické preukázanie výkonu činnosti sa zverejnia najneskôr 30 dní pred atestačnou skúškou.

 Užitočné odkazy: 

1. Terminologický vstup - Obsahové zameranie a význam atestačnej práce
2: Chronológia krokov pri písaní atestačnej práce
3: Štruktúra atestačnej práce
4: Formálne náležitosti atestačnej práce