PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Bakalárska práca

Bakalárska práca alebo aj bakalárka je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky. Rozsah bakalárskej práce na Slovensku je spravidla v rozmedzí 25-50 normostrán. Študent vypracovaním bakalárskej práci preukazuje schopnosti zhromažďovať vedomosti, spracúvať informácie a pochopiť problematike v danom vednom odbore. Predstavuje najjednoduchší druh záverečnej práce. Zvyčajne sa jedná o kompilačnú prácu uvádzajúcu prehľad odbornej literatúry. Bakalárska práca je spravidla prvou záverečnou prácou, ktorú študent píše a v priebehu jej prípravy a obhajoby sa má naučiť jasne a stručne prezentovať svoj výskum písomnou aj ústnou formou. 

Užitočné odkazy:

Vypracovaná bakalárska práca je obyčajne napisaná v slovenskom jazyku, avšak po súhlase vysokej školy môže byť pripravená aj v inom jazyku. Vypracovanie práce zvyčajne trvá niekoľko mesiacov. V priebehu písania práce by mal so študentom viesť konzultácie a priebežne čítať pripravované časti textu, pri čom by mal študenta upozorniť na prípadné nedostatky. Školiteľ by mal byť schopný odhaliť prípadné plagiátorstvo. Pred obhajobou sa práca dostáva do rúk oponenta, ktorého úlohou je zhodnotiť formálnu a obsahovú stránku práce, medzi inými aj fakt, či práca splnila svoje ciele. Oponent je zvyčajne odborník na problematiku, ktorou sa práca zaoberá. Prácu však zároveň hodnotí školiteľ, ktorého úlohou je zhodnotiť schopnosť samostatnej práce študenta a práce so zdrojmi. Ústna časť obhajoby má spravidla formu premietanej obrazovej prezentácie. Napisanie bakalarky nie je jednoduché, nechajte písanie bakalárskej práce, bakalárok od profesionálov.