PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Čo je atestačná práca

Od 1. novembra 2009 nadobudol platnosť zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa zameriava aj na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ich kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami. Zákon č. 317/2009 a jeho predpisy dávajú do platnosti a do praxe množstvo zmien vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, ale aj vo vzťahu k inštitúciám, ktoré poskytujú kontinuálne vzdelávanie. V rámci kontinuálneho vzdelávania dochádza k určitým zmenám v spôsobe ukončovania vzdelávania pedagogických zamestnancov, hlavne v súvislosti s písaním záverečných prác.

Od 1. novembra 2009 nadobudol platnosť zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa zameriava aj na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ich kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami. Zákon č. 317/2009 a jeho predpisy dávajú do platnosti a do praxe množstvo zmien vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, ale aj vo vzťahu k inštitúciám, ktoré poskytujú kontinuálne vzdelávanie. V rámci kontinuálneho vzdelávania dochádza k určitým zmenám v spôsobe ukončovania vzdelávania pedagogických zamestnancov, hlavne v súvislosti s písaním záverečných prác.

Atestáciu môže zamestnanec vykonať v kategóriách:

 • Pedagogický zamestnanec
 • Učiteľ v podkategóriách:
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné   odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • Majster odbornej výchovy
 • Vychovávateľ
 • Tréner športovej školy a tréner športovej triedy

 

 • Odborný zamestnanec
 • Psychológ a školský psychológ
 • Školský logopéd
 • Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, a terénny pedagóg  
 • Liečebný pedagóg
 • Sociálny pedagóg.

 

Atestačná práca má ukázať záujem a schopnosť uchádzača aplikovať súčasné moderné didaktické postupy pri vyučovaní, odbornej prípadne výchovnej činnosti, schopnosť tvorivej práce a uplatnenia svojich zručností pri zhromažďovaní, spracúvaní a interpretácii odbornej literatúry.

Práca má byť originálnym dielom vytvorená uchádzačom pri dodržaní základných pravidiel práce so zdrojmi informácií. Uchádzač musí dôkladne citovať použitú literatúru, uviesť konkrétne zistené výsledky vlastného bádania, iných autorov alebo autorských kolektívov a korektne popísať využité metódy a pracovné postupy iných autorov. Téma atestačnej práce sa viaže na účel práce, musí korešpondovať s jedným z uvedených tematických okruhov a tiež s vykonávanou pedagogickou, či odbornou činnosťou uchádzača. Obsah práce musí byť súčasný, náročnosťou zvládnuteľný a podložený vedeckým poznaním, z dôvodu hodnotenia aktuálnosti, odbornosti, tvorivosti, inovatívnosti a využiteľnosti zistenia práce v praxi. Má byť vymedzený študijným odborom prípadne predmetom, s ktorým spĺňa uchádzač kvalifikačný predpoklad.

Rozlišujeme prvú druhú atestáciu. V nasledujúcom texte sa zameriame na poslanie a významovosť jednotlivých druhov atestačných prác.

 • Prvá atestácia – pri tomto druhu atestácie ide o uplatnenie tvorivých skúseností a zručností pedagogického, prípadne odborného uchádzača pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej alebo odbornej činnosti a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických alebo odborných zamestnancov. Uchádzač ukáže vo vybranej téme v rámci tematického okruhu svoje vlastné tvorivé pedagogické (odborné) schopnosti pri riešení odborno-metodických problémov vyučovania, poradenstva v predmete alebo odbore, odbornej praxe a výchovy. Nechajte si vypracovať 1. atestačnú prácu od odborníkov 
 • Druhá atestácia - pri tomto druhu atestácie ide o uplatnenie inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pedagogického (odborného) uchádzača pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej alebo odbornej činnosti a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických alebo odborných zamestnancov. Druhú atestáciu môže vykonať zamestnanec s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a už vykonanou prvou atestáciou. Ak si neviete poradiť vypracujeme Vám aj 2. atestačnú prácu

 

Rady na spracovanie konkrétnej témy atestačnej práce

Pred samotnou voľbou pedagogického, alebo odborného problému odporúčame, aby si autor (uchádzač) atestačnej práce položil základné otázky:

 • Z akého dôvodu chcem riešiť tento problém?
 • Čo hovorí teória a prax v rámci daného problému?
 • Aká je moja empíria?
 • Pre aký účel ho spracujem?
 • Čo bude cieľom práce?
 • V čom je môj prínos?
 • Aký je môj vlastný pohľad na dané riešenie?
 • V čom som inovatívny a tvorivý?
 • Čo nové, progresívne danou tematikou prinesiem pre prax?

 

Na základe odpovedí na vyššie spomínané otázky, vieme ďalej tematiku začleniť do jednej z nasledujúcich kategórií :

 • didaktický projekt využiteľný pri výchove a vzdelávaní – ide o deskriptívny typ, ako napríklad metodický materiál, v ktorom je daná téma spracovaná s prihliadnutím na konkrétne aspekty didaktického procesu, ktorými sú ciele, stratégie, podmienky, prostriedky, kompetencie a iné,
 • kvalifikovaný návrh učebnej pomôcky s metodikou použitia v praxi – ide o praktický typ, ako napríklad výučbový materiál na danú tému, pracovný list, zbierka príkladov, tematický okruh a iné,
 • výučbový softvér – ide o informačný typ, ako napríklad, že práca je prezentáciou inovácie , pričom didakticky a odborne opisuje a dokumentuje samotný proces výučby. Vlastný softvér je prílohou práce,
 • prieskumná práca/experiment – ide o premenný typ, kde sa sleduje dynamika premenných, autor pozoruje a skúma detí (žiakov, dospelých) ako rozumejú určitému pojmu, aký majú na to názor a postoj k danému problému, ako si vytvárajú asociácie, aké majú skúsenosti, vedomosti, zručnosti a v konečnom dôsledku, aký vplyv má daný jav (spolupráca, klíma, prístup učiteľa) pre progres výučby. Striktne musí byť dodržaná administrácia prieskumu, výsledok, závery, prínos a odporúčanie,
 • teoretická práca z oblasti teórie vyučovania – ide o teoreticko-metodický typ, návrh a zapracovanie nového tematického okruhu (koncepcie), spôsobu hodnotenia, organizačnej úpravy alebo metodického postupu, spôsobu motivácie, spätnej väzby, transferu a iných.