PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Diplomová práca

 

Diplomová práca alebo aj diplomovka je záverečná práca spravidla druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Predstavuje rozsiahlejšiu odbornú prácu, ktorej vypracovanie a obhajoba je pre študenta jednou z podmienok získania akademického titulu. Práca by mala prinášať nové poznatky a v danom odbore byť prínosom.

 

Na Slovensku je jej obhajoba jedným z predpokladov pre ukončenie magisterského aj inžinierskeho, resp. doktorského štúdia v prípade medicíny a veterinárneho lekárstva. Tvorí súčasť štátnej záverečnej skúšky. Účelom vypracovania diplomovej práce je overenie zvládnutia odborných teoretických aj praktických vedomostí, odbornej terminológie, použitia vedeckých metód pri riešení problémov daného vedného odboru. Školiteľ diplomovej práce sa podieľa iba metodicky, pričom sa so študentom stretáva pri konzultáciách v priebehu prípravy práce. Školiteľ by mal tiež dohliadať na korektnosť jej prípravy, čítať jednotlivé kapitoly ešte pred jej odovzdaním a upozorňovať študenta na jej nedostatky. Medzi iným by mal upozorniť študenta aj na prípadné plagiátorstvo.

 

Užitočné odkazy

Ako na kvalitné spracovanie diplomovej práce 

Formálna úprava diplomovej práce

 

Na rozdiel od bakalárskej práce, sa vypracovná diplomová práca líši väčším rozsahom a väčšou kvalitou spracovania študovanej témy a zložitosťou napísania. Spravidla je vypracovávaná písomne a odovzdáva sa vo vytlačenej forme vo viacerých exemplároch. Rozsah diplomovej práce je spravidla okolo 50-80 strán. Dodatočný materiál, ktorý nie je vhodné umiestniť priamo do textu, napr. rozsiahle tabuľky, mapy, ilustrácie alebo osobitné materiály ako manuály technických zariadení alebo programov, či dodatočnú literatúru je možné pripojiť do prílohy k práci.