PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Etapy a postup pri písaní seminárnej práce

Ešte pred samotným procesom písania seminárnej práce by si mal autor ujasniť, čo je zmyslom a primárnym cieľom, ktorý má práca svojím obsahovým zameraním naplniť, poprípade je nutné presne definovať a pomenovať ústredný problém, ktorý má byť predmetom autorovej analýzy.

Ak má seminárna práca vykazovať charakter ucelenej, logicky prepracovanej písomnej práce študenta s kvalitným analytickým pohľadom na skúmanú problematiku, jej vypracovanie si vyžaduje istú organizáciu už v samotnej prípravnej fáze. Práve aktivity viažuce sa na prípravu prechádzajú postupne jednotlivými etapami, ktoré však nemajú normovaný charakter, tzn., že ide skôr o organizačné odporúčania k písaniu seminárnej práce, ktoré sú spojené s vypracovaním časovo-organizačného plánu, za účelom odstrániť nedostatky, či už z formálneho alebo obsahového hľadiska, ktoré sú bohužiaľ častokrát vyvolané podcenením času na finálnu úpravu a záverečné korektúry písomnej práce.

 

  1. Voľba témy, skúmanej problematiky: V zásade ide o najdôležitejší krok, nakoľko kompletné obsahové zameranie seminárnej práce musí korešpondovať so stanoveným názvom. Táto fáza je determinovaná aj tým, či je ponechaná slobodná voľba pri výbere témy, alebo sú okruhy tém a analyzovaných javov exaktne definované. V prípade možnosti samostatného výberu skúmanej problematiky odporúčame, aby každý študent zhodnotil svoje odborné schopnosti a znalosti pri voľbe témy, z čoho vyplýva, že atraktivita témy by nemala byť substanciálnym faktorom výberu, nakoľko zhodnotenie schopnosti autorského prieniku do podstaty skúmaného javu je prioritným atribútom kvality spracovania práce. Napriek tomu, by téma mala byť pre študenta dostatočne pútavá, pričom nesmierne prínosné je pokiaľ už autor disponuje istým poznaním v kontexte skúmanej problematiky, tzn., že má istý prehľad o riešenej otázke ako aj znalosti napríklad o tom, aké výskumy a empirické štúdie boli už v predmetnej veci zrealizované, čím môže ponúknuť nový pohľad na skúmaný jav a preniknúť tak do podstaty problému z iného hľadiska, či prístupu. Tento metodologický postup na základe využitia komparatívnej metódy autorovi umožní odlíšiť sa vo výskumnej otázke, alebo v štruktúre, čo smeruje k vysoko hodnotnému spôsobu odborného spracovania skúmanej problematiky založenom na samostatnosti a tvorivosti.

 

  1. Prieskum a získavanie bibliografických zdrojov, štúdium relevantných informačných prameňov: Po výbere témy nasleduje v rámci prípravnej fázy etapa hľadania a získavania dostatočne odborných a dôveryhodných informačných prameňov, ktoré sú v tematickom súlade s obsahovou líniou práce. Po oboznámení sa s dostupnými bibliografickými zdrojmi, sa tak rozširuje pohľad autora na skúmanú problematiku, čo podporuje formovanie vlastných úvah o definovaní primárneho cieľa seminárnej práce, ktorému je následne prispôsobená celá štruktúra. Štúdium zdrojov zároveň dopomáha k premysleniu a precizovaniu nie len fundamentálneho cieľa práce, nakoľko by mal byť autor schopný postupne zodpovedať niekoľko podstatných otázok, determinujúcich charakter seminárnej práce. Tým je dôvod výberu skúmanej problematiky, metodologický postup využitý pre naplnenie cieľa, autorov postoj na skúmanú problematiku, podstata jeho tvorivého prístupu, poprípade využiteľnosť pre prax a pod. Keďže charakter využitých informačných prameňov podčiarkuje úroveň a kvalitu spracovania celej prekvalifikačnej práce, je vhodné využívať najaktuálnejšie pramene a nezanedbať ani vyhľadávanie zahraničných odborných zdrojov,  či príspevkov v cudzom jazyku, ktoré sú evidované v renomovaných databázach. Seminárne práce podobne ako všetky ostatné odborné práce sa výlučne opierajú o relevantné bibliografické odkazy a informácie, pod čím rozumieme získavanie informácií a nadobúdanie poznatkov z odborných kníh - monografií, z článkov z odborných vedeckých časopisov, z domácich či medzinárodných konferenčných zborníkov, z interných materiálov rôznych inštitúcií, zo zákonov a vyhlášok, z výskumných správ a taktiež z odborných internetových zdrojov.

 

  1. Osnova - tvorba logicky súvisiacich častí a štrukturovanie textu: K uvedenému kroku môžeme pristúpiť až po ujasnení hlavného cieľa, (resp. v závislosti od charakteru témy a rozsahového hľadiska sa môže jednať aj o stanovenie hypotézy - tzv. predikcie výskumu), ako aj  metodologického postupu, ktorý budeme aplikovať s ašpiráciou na dosiahnutie zámeru práce (resp. potvrdenie platnosti, či naopak negovanie stanovej hypotézy). Dôležité je postupovať v logickom slede s dôrazom na nachádzanie súvislostí medzi hlavnými časťami práce (kapitolami) a ich súčasťami (podkapitolami). Osnova seminárnej práce tak predstavuje rozvrhnutie materiálu do obsahovo súvisiacich celkov, čím by mala jasne a terminologicky správne naznačovať, čo bude obsahovým zameraním hlavných kapitol a jednotlivých podkapitol práce. Pri koncipovaní a štrukturovaní obsahu seminárnej práce odporúčame zachovávať zásadu proporčného rozloženia jednotlivých častí, tak aby sa jednotlivé podkapitoly príliš nediferencovali vo svojom počte.

 

  1. Tvorba textovej časti: Predstavuje naplnenie hlavných kapitol a jednotlivých podkapitol materiálom zo štúdia a výskumu, ktorý autor obohacuje o vlastné postoje, ktoré však musia byť vhodne argumentačne podložené ako aj o nadobudnuté poznatky a vlastné výskumné rezultáty. Za účelom lepšieho porozumenia odborného výkladu sa častokrát využívajú tabuľky, grafy, alebo rôzne príklady z praxe, ktoré rozvíjajú teoretickú líniu práce, čím jej pridávajú názorný charakter. Tým sa simultánne potvrdzuje spôsobilosť autora pracovať s odborným textom, schopnosť porozumieť mu a interpretovať nadobudnuté poznatky a informácie publikum. V závislosti od kvantity a rozsahu doplnkového materiálu by mal autor zodpovedne zvážiť jeho usporiadanie, tzn., či budú súčasťou hlavnej textovej časti - jadra práce, alebo ich v záujme predchádzania dojmu umelého navyšovania rozsahu práce, umiestni do časti pod názvom Prílohy.

Po skompletizovaní častí do súvislého celku odporúčame, aby si autor už v rámci prvotného časovo-organizačného harmonogramu vymedzil priestor na tzv. časovú prestávku, ktorá by mala nastať po napísaní prekvalifikačnej práce. Jej zmyslom je nadobudnutie kritickejšieho pohľadu pri opätovnom prečítaní práce po dobe inkubácie a tým aj odstránenie formálnych či obsahových nedokonalostí ako aj spresnenie súvislostí a formulácií.

 

Písanie seminárnych prác na objednávku lacno a rýchlo, to sú podklady.sk