PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Formálne atribúty seminárnej práce

Okrem obsahového zvládnutia seminárnej práce je celková hodnota podčiarknutá schopnosťou upraviť jej finálnu podobu do požadovaných formálnych štandardov, tak ako to stanovuje príslušná smernica univerzity/fakulty.

Seminárna práca musí byť vytlačená počítačovou čiernou tlačou na bielom, hladkom, nepriehľadnom papieri, pre ktorý je predpísaný formát A4 - 297 x 210 mm, tak aby bola riadne čitateľná.

Rozsah seminárnej práce sa tradične uvádza počtom normalizovaných strán, ktorá má spravidla 30 riadkov so 60 údermi v 1 riadku. Rozsah textovej časti je rôzny avšak zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 6 strán, čo je 5400 - 10800 znakov. Do rozsahu sa započítavajú znaky úvodu, jadra a záveru, pričom existujú interné smernice a normy, ktoré do orientačného obsahu písomnej práce v stranách započítajú aj zoznam bibliografických odkazov. Znaky prednej časti prekvalifikačnej práce tzn., titulnú stranu a obsah ako aj znaky textov v prílohách žiadnym spôsobom neovplyvňujú rozsah práce, nakoľko sa nerátajú.

Rozsahové hľadisko predpísané na seminárnu prácu nemožno podceňovať, nakoľko nerešpektovanie spodnej, minimálnej hranice je dostatočne relevantným dôvodom pre zamietnutie seminárnej práce, čím študent nesplní podmienku pre úspešné absolvovanie kurzu. Naopak nadmerné prevýšenie hornej hranice počtu strán môže vytvárať dojem prílišnej atomizácie textu spojenej s neschopnosťou autora prehľadne zvládnuť riešenie skúmanej problematiky. Práve tomu zabraňuje spôsobilosť selektovať dôležité informácie, relevantné vo vzťahu k naplneniu cieľa seminárnej práce.

  

Pri štandardnom nastavení normalizovanej strany je rozpis použitia okrajov a odporúčaný typ písma nasledovný:

Okraje strany

Horný okraj

2,5 cm od hornej hrany listu (presne 2,54)

Dolný okraj

2,5 cm od dolnej hrany listu (presne 2,54)

Pravý okraj (vonkajší)

2,5 cm od pravej hrany listu (presne 2,54)

Ľavý okraj (vnútorný)

3,0 cm od ľavej hrany listu (presne 3,17)

Záhlavie (hore)

1,9 cm od hornej hrany strany

Päta (dole)

1,9 cm od dolnej hrany strany

Textová časť

Odporúčaný typ písma

Times New Roman v celom texte

Odporúčaná veľkosť znaku

12 bodov pre text v jadre, 10 bodov pre poznámky pod čiarou, 16 bodov pre nadpis I. úrovne, 14 bodov pre nadpis II. úrovne (podkapitola) 12 bodov pre nadpis II. úrovne (oddiel)

Riadkovanie

1,5 (v prípade poznámok pod čiaru sa odporúča jednoduché riadkovanie)