PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Hlavná časť – úvod, jadro a záver bakalárskej práce

Hlavná časť práce zahŕňa úvod, jadro, záver a zoznam bibliografických odkazov. Úvod je prvou časťou bakalárskej práce, ktorá by mala vysvetliť na čo je práca zameraná, čo bolo podnetom na voľbu danej témy, čím je zvolená téma významná pre čitateľa a zároveň predostrieť hlavné ciele práce.

Hlavná časť práce zahŕňa úvod, jadro, záver a zoznam bibliografických odkazov. Úvod je prvou časťou bakalárskej práce, ktorá by mala vysvetliť na čo je práca zameraná, čo bolo podnetom na voľbu danej témy, čím je zvolená téma významná pre čitateľa a zároveň predostrieť hlavné ciele práce.

Úvod možno v zásade rozčleniť na tri odseky. V prvom odseku čitateľa stručne uvádzame do riešenej problematiky v širšom kontexte a naznačujeme jej opodstatnenosť. Druhý odsek najčastejšie porovnáva stav riešenej problematiky v minulosti a jej stav v súčasnosti. V treťom definujeme ciele bakalárskej práce.

 

Jadro práce je vlastne samotná bakalárska práca. Jadro členíme na jednotlivé kapitoly a podkapitoly podľa ich obsahovej príbuznosti. Jadro bakalárskej práce by malo obsahovať podľa jej typu buď iba teoretickú časť a diskusiu alebo teoretickú časť a praktickú časť. Teoretická časť poskytuje analytický prehľad o doterajších zisteniach o zvolenej téme a o tom, akými spôsobmi sa problém doteraz skúmal. Táto časť si vyžaduje hĺbkové spracovanie na základe poznania relevantnej domácej i zahraničnej literatúry. V tejto sekcii je nutné používať správnu techniku citovanie a nezabudnúť na to, že informácie bez relevantného označenia autora textu môžu byť považované za plagiát.

 

Obsahom praktickej časti býva zvyčajne návrh na riešenie predkladanej problematiky, ktorý vychádza z dlhodobého pozorovania, interpretácie a analýzy skúmaného javu. Jedným z najčastejších chýb predkladaných bakalárskych prác je, že namerané hodnoty ostávajú len v rovine opisu (nie sú interpretované). Chýba tak ich dôkladná analýza a uvedenie príčin, prečo dochádza k negatívnym javom v rámci sledovaného problému.

 

Účelom záveru práce je zhrnúť výsledky práce a stručne zhodnotiť jej význam. Podobne ako úvod, ktorý celú prácu uvádza, záver ju ukončuje. V tejto časti práce prichádza čas deklarovať, či sa podarilo dosiahnuť vopred vytýčené ciele. Rovnako je potrebné poukázať na problémy, ktoré sa nepodarilo v jednotlivých častiach bakalárskej práce vyriešiť, a pokiaľ je to možné, autor by mal navrhnúť spôsob ich riešenia pre prax.

 

Zoznam bibliografických odkazov obsahuje úplný zoznam všetkých publikácií, ktoré študent pri tvorbe bakalárskej práce použil. Rozsah tohto zoznamu je daný typom bakalárskej práce a teda množstvom použitých zdrojov. Špecifiká tvorby tohto zoznamu uvádzame v samostatnej sekcii s názvom Bibliografické odkazy.