PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Obhajoba bakalárskej práce

Po odovzdaní bakalárskej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba svojej práce pred komisiou štátnej skúšky. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej bakalárskej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce, ktorí k práci predkladajú písomný posudok. Medzi najčastejšie body hodnotenia patria: formálne a obsahové spracovanie práce, práca s literatúrou, metodika, vrátane techniky a etiky citovania. Oba posudky obsahujú aj hodnotenie klasifikačným stupňom (od A po Fx) a odporúčania, resp. neodporúčanie k obhajobe.

Po vypracovaní a odovzdaní bakalárskej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba svojej práce pred komisiou štátnej skúšky. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej bakalárskej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce, ktorí k práci predkladajú písomný posudok. Medzi najčastejšie body hodnotenia patria: formálne a obsahové spracovanie práce, práca s literatúrou, metodika, vrátane techniky a etiky citovania. Oba posudky obsahujú aj hodnotenie klasifikačným stupňom (od A po Fx) a odporúčania, resp. neodporúčanie k obhajobe. 

Bakalárska prezentácia prebieha väčšinou pred 3-člennou skúšobnou komisiou podľa časového harmonogramu, o ktorom vysoká škole informuje štandardne 2 týždne pred obhajobou. Pri hodnotení bakalárskej práce komisia najčastejšie prihliada na úroveň spracovania zadanej témy (terminologická presnosť, logickosť a systematickosť štruktúry bakalárskej práce, odborné vyjadrovanie v práci, adekvátnosť použitých literárnych zdrojov a ich využívanie) a na úroveň prezentovania (samostatná prezentácia v rozsahu maximálne 10 minút a taktiež spôsobilosť reagovať na otázky a pripomienky komisie).

 

Študent by mal pred komisiu predstúpiť v prvom rade slušne, ako prvé sa pozdraviť, povedať svoje meno a priezvisko a predstaviť tému bakalárskej práce. Počas celej prezentácie je dôležité udržiavať očný kontakt s komisiou a vyhnúť sa čítaniu z pomocného papiera. Grafická časť prezentácie by mala obsahovať čo najmenej súvislého textu, pokiaľ je to možné je dobré sa úplne vyvarovať celým vetám (okrem citátov). Základom prehľadnosti a profesionálneho dojmu sú poznámky vo forme odrážok a využitie množstva grafov a tabuliek, kde poukazujeme na výsledky vykonaných skúmaní. Po prezentácii samozrejme nasleduje poďakovanie za pozornosť a zodpovedanie otázok vedúceho a oponenta práce.

 

Na tzv. pripomienkové otázky sa môže študent vopred pripraviť a dokonca ich odpovede zakomponovať do prezentácie práce ako samostatný slide. Náročnejšie je zodpovedanie náhodných otázok komisie, ktoré je možné vopred len veľmi ťažko odhadnúť. Pokiaľ sa však študent dobre orientuje vo svojej práci a stojí si za výsledkami, mal by aj túto časť obhajoby bez problémov ustáť.