PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Obsahové a formálne odlišnosti bakalárskej a diplomovej práce

Možno Vám to príde ako nedávno, čo ste pred komisiou pre štátne záverečné skúšky obhajovali Vašu bakalársku prácu a už je čas na prípravu kvalifikačnej práce pre ukončenie 2. stupňa vysokoškolského štúdia - diplomovej práce. Možno ste zmätení, nakoľko Vám nie je jasné, v čom by sa diplomová práca mala líšiť od bakalárskej práce. Nie je však žiaden dôvod na stres, nakoľko Vám v nasledujúcich riadkoch priblížimi všeobené požiadavky kladené na správne vypracovanie diplomovej práce, na základe ktorých pochopíte hlavné rodziely medzi kvalifikačnou prácou pre ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia, tzn. bakalárskou prácou a diplomovou prácou.

Diplomová práca je svojím charakterom odbornou záverečnou prácou, v rámci ktorej spracúva študent zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom relevantných informačných zdrojov s dôrazom na vhodné metodologické postupy smerujúce k naplneniu vymedzeného cieľa. To však platí aj pre kvalitné spracovanie bakalárskej práce, preto je podstatné zdôrazniť špecifické obsahové a formálne štandardy diplomovej práce.

Na rozdiel od bakalárskej práce, ktorá môže obsahovať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, si diplomová práca vyžaduje vytvorenie priestoru pre výskumnú, tzv. empirickú časť. Jednoducho povedané, zatiaľ čo bakalárskou prácou študent preukazuje spôsobilosť zhromažďovať, interpretovať a pracovať so základnými informačnými prameňmi, v diplomovej práci sa preukazuje schopnosť samostatného tvorivého prístupu pri riešení konkrétneho vedeckého problému, čo predpokladá význam pre prax. Práve empirická časť je považaná za kľúčovú, nakoľko prostredníctvom nej študent overuje platnosť vopred stanovených hypotéz, navrhuje konkrétne praktické riešenia, či návrhy na zlepšenie daného stavu a formuluje v nej výskumné rezultáty a zistenia. Preto odporúčame, aby si študent už pri výbere samotnej témy položil otázku: „V čom môžem byť v danej téme pre prax inovatívny, prínosný?“

Okrem podstatných obsahových odlišností nemožno podceniť ani rolu formálnych atribútov diplomovej práce a to predovšetkým rozsahových štandardov. Na rozdiel od bakalárskej práce sa rozsah diplomovej práce pohybuje na úrovni 50 -70 normostrán (90 000 - 126 000 znakov). Upozorňujeme na to, že navyšovanie počtu strán formou vkladania obázkov, grafov, tabuliek atď.. do jadra práce, môže vytvárať dojem tzv. umelého navyšovania, a preto odporúčame materiál tohto druhu uvádzať do časti pod názvom „Prílohy.“

Obal, titulný list, čestné vyhlásenie, abstrakt uvádzaný v slovenskom a anglickom jazyku, obsah, úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických odkazov (a poprípade prílohy ako nepovinná časť), sú povinné položky bakalárskej ako aj diplomovej práce, pričom diplomová práca sa okrem uvedeného vyznačuje aj „Predhovorom“ a časťou pod názvom „Resumé.“

Predhorov sa spravidla uvádza po abstrakte na novej čistej strane. V neosobnom štýle (v tretej osobe) vecne a stručne podáva základné informácie o okolnostiach vzniku diplomovej práce, definuje primárny výskumný zámer, metodologický postup, či účel jej využitia. Resumé sa uvádza po závere, na konci diplomovej práce väčšinou v anglickom jazyku, pričom obsahuje základené zhrnutie výskumných poznatkoch a zistení.

Pri zohľadnení uvedených formálnych častí a vytvorení priestoru pre empirické overenie stanovených hypotéz s dôrazom na formulovanie vlastných myšlienok a záverov veríme, že sa Vám podarí vypracovať kvalitnú záverečnú kvalifikačnú prácu.