PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Rigorózna práca

Rigorózna práca je záverečná písomná práca, ktorej odovzdanie a obhájenie je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získava absolvent titul doktor (RNDr. v prírodných vedách, PhDr. v spoločenských vedách, PharmDr. vo farmácii, JUDr. v právnych vedách, PaedDr. v učiteľstve alebo ThDr. v teológii (okrem katolíckej teológie).

 

Rozsah rigoróznej práce je väčšinou 70 až 90 strán a väčšinou sa pripravuje v slovenskom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce. Jej vypracovaním má uchádzač preukázať schopnosť osvojovať si nové poznatky a vedomosti vo svojom vednom odbore na širšom základe a samostatne ich aplikovať v praxi. Práca nemusí mať nevyhnutne vedeckú úroveň.

 

 Obhajoba rigoróznej práce je súčasťou vykonania rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal študent vysokoškolské vzdelanie. Rigorózna práca musí byť pôvodná a originálna. Nesmie ísť o upravenú alebo prepracovanú diplomovú alebo inú postupovú a kvalifikačnú prácu.

Sme jednotka na trhu s viac ako 10 ročnou praxou. Garantujeme Vám kvalitu vypracovanej rigoróznej práce:

  • Sme profesionálny tím autorov
  • Dodržiavame termíny
  • Zaručujeme anonymitu
  • Zapracujeme vám úpravy Zdarma