PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Semestrálna práca

 

 

Semestrálna (alebo aj semenstrálka) práca je typ školskej písomnej práce, ktorá sa pripravuje na vysokej škole. Jej rozsah je zvyčajne 10-20 normostrán. Jej povinnými súčasťami sú titulné listy, úvod, jadro a záver práce. Semestrálna práca slúži na preukázanie vedomostí študenta nadobudnutých počas semestra na vysokej škole a je podmienkou k jeho úspešnému absolvovaniu.

 

Štruktúra semestrálnej práce:

  • Titulný list
  • Obsah
  • Úvod – obsahuje zdôvodnenie výberu témy, špecifické vymedzenie témy, prehľad o tom, čo už bolo vypracované k danej téme v odbornej literatúre, cieľ práce, štruktúru práce a zdôvodnenie jej členenia
  • Jadro – prácu členíme na kapitoly a podkapitoly označené arabskými číslicami. Každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma.
  • Záver - predstavuje zhrnutie výsledkov a zistení práce
  • Zoznam použitej literatúry - zoradené abecedne
  • Prílohy – nie sú povinné