PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Seminárna práca

 

 

Seminárna práca alebo aj seminárka je typ školskej písomnej práce, ktorá sa pripravuje na strednej alebo vysokej škole. Jej rozsah nie je určený žiadnymi normami a závisí od požiadaviek pedagóga, ktorý prácu študentom zadal. Na strednej škole sú často seminárne práce vypracovávané v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), na vysokých školách v rámci študentskej vedeckej činnosti (ŠVČ alebo ŠVOČ). Práca má zvyčajne charakter rešerše resp. referátu.

1: Charakter a význam seminárnej práce
2: Všeobecné požiadavky kladené na seminárnu prácu
3: Etapy a postup pri písaní seminárnej práce
4: Štruktúra seminárnej práce
5: Formálne atribúty seminárnej práce

K prvým činnostiam pri tvorbe seminárnej práce patrí stanovenie cieľa, ktorý má práca dosiahnuť za podmienky dodržania pridelenej témy. Súčasťou seminárnej práce sú titulný list, obsah, úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry. Úvod a záver sa tvoria až po vypracovaní obsahového jadra práce. Variabilnými náležitosťami v prípade seminárnej práce sú celkový počet strán a literárnych alebo internetových zdrojov.

 

Časť textu seminárnej práce, ktorého autorom je iná osoba ako autor práce, musí byť označený v súlade s normou STN ISO 690. Prehľad literárnych, internetových a ďalších zdrojov použitých v práci sa uvádza formou zoznamu literatúry v špecifickej sekcii.