PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Štruktúra bakalárskej práce

Na základe metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky využíva väčšina vysokých škôl nasledovnú štruktúru bakalárskych prác:

Na základe metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky využíva väčšina vysokých škôl nasledovnú štruktúru bakalárskych prác:

Úvodná časť bakalárskej práce 

 • obal bakalárskej práce,
 • titulný list bakalárskej práce,
 • zadanie bakalárskej práce,
 • čestné vyhlásenie,
 • abstrakt v štátnom jazyku,
 • abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku,
 • obsah práce.

 Hlavná časť bakalárky

 • úvod,
 • jadro,
 • záver,
 • zoznam bibliografických odkazov.

 Prílohy (nepovinné)

 

Úvodná časť

 

 1. Obal bakalárskej práce obsahuje tieto základné údaje:

– názov vysokej školy,

– názov bakalárskej práce (prípadne podnázov),

– typ bakalárskej práce: bakalárska práca,

– meno, priezvisko, tituly autora práce

– rok vydania práce.

 

      2.  Titulný list bakalárskej práce je jej prvou stranou a obsahuje komplexnejšie informácie o práci ako:

– názov vysokej školy,

– názov bakalárskej práce (prípadne podnázov),

– typ bakalárskej práce: bakalárska práca,

– meno, priezvisko, tituly autora práce,

– názov študijného programu,

– číslo a názov študijného odboru,

– meno, priezvisko, tituly vedúceho práce,

– názov školiaceho pracoviska (katedra vedúceho práce),

– miesto a rok vydania práce.

 

        3.       Zadanie bakalárskej práce je umiestnené za titulným listom práce.

Jeho rozsah je 1 strana a obsahom sú základné identifikačné údaje práce:

typ bakalárskej práce,

– názov bakalárskej práce,

– meno, priezvisko, tituly študenta,

– meno, priezvisko, tituly vedúceho práce,

– školiace pracovisko (katedra vedúceho práce),

– meno, priezvisko a tituly vedúceho katedry,

– anotáciu bakalárskej práce (krátka charakteristika bakalárskej práce),

– jazyk práce,

– dátum schválenia zadania práce.

 

           4.         Čestné vyhlásenie

Čestným vyhlásením autor práce potvrdzuje, že prácu vypracoval samostatne, a že všetky použité zdroje uviedol v zozname bibliografických odkazov. Táto súčasť práce predstavuje akoby právny akt, pričom si musí študent uvedomiť, že ak použije v práci akýkoľvek iný zdroj ako svoju myšlienku, musí uviesť z akého zdroja informácie čerpal. V opačnom prípade sa dokonca môže vystaviť problémom s porušením autorského zákona.

 

          5.           Abstrakt

Abstrakt obsahuje súvislý text o náplni práce a má obsahovať:

– meno, priezvisko a tituly študenta,

– názov bakalárskej práce,

– typ bakalárskej práce,

– názov školy,

– školiace pracovisko (katedra, na ktorej pôsobí vedúci práce),

– meno, priezvisko, tituly vedúceho práce,

– miesto a rok vypracovania,

– počet strán práce,

– tri až päť kľúčových slov,

– popis bakalárskej práce, ktorý obsahuje informáciu o cieľoch práce.

 

Abstrakt sa píše v slovenskom a jednom cudzom jazyku a nemá presiahnuť jednu stranu na jednu jazykovú verziu. Píše sa súvisle ako jeden odstavec a jeho rozsah je pri bakalárskej práci 50 – 70 slov.

                 6.        Obsah

Obsah je dôležitou súčasťou práce a musí byť v prvom rade prehľadný, pretože jeho cieľom je uľahčenie orientácie v samotnej práci. V obsahu je potrebné presne uviesť čísla strán, na ktorých sa nachádza začiatok kapitoly, podkapitoly alebo oddielu. Na jeho tvorbu je výhodné použiť funkciu Wordu ,,register a zoznamy“, pretože aj obsah musí mať svoju presnú formu.