PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Štruktúra seminárnej práce

Každá seminárna práca musí mať istú štandardnú úpravu, pričom jej jednotlivé časti možno rozdeliť do 3 skupín:

 • Predná časť: titulný list, obsah
 • Hlavná časť: úvod, jadro, záver
 • Koncová časť: zoznam bibliografických odkazov, prílohy
 1. Titulný list

Titulný list sa fyzicky nečísluje, napriek tomu sa započítava do stránkovania a obsahuje základné informácie o :

 • názve vysokej školy, univerzity (typ písma: TNR, 16, Tučné)
 • názve fakulty (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • názve katedry (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • názve seminárnej práce - ide o presné a terminologicky správne znenie seminárnej práce (typ písma: TNR, 16, Tučné)
 • type prekvalifikačnej práce - seminárna práca (typ písma: TNR, 14, Tučné)
 • tituloch, mene a priezvisku autora seminárnej práce (typ písma: TNR, 12, Tučné)
 • študijnom odbore (typ písma: TNR, 12, Tučné)
 • forme štúdiu (typ písma: TNR, 12, Tučné)
 • ročníku štúdia (typ písma: TNR, 12, Tučné)
 • roku a mieste odovzdania seminárnej práce (typ písma: TNR, 12, Tučné)

 

 1. Obsah

Je súčasťou prednej časti seminárnej práce, pričom sa spravidla jedná o povinnú zložku, v ktorej sú prehľadne a jasne definované všetky súčasti v rámci hlavnej a koncovej časti seminárnej práce spolu s uvedením čísla príslušnej strany, na ktorej sa nachádzajú. Obsah sa formátuje na novú čistú stranu, pričom jeho poslaním je zorientovať čitateľa v texte práce.

 

Príklad obsahu:

OBSAH (typ písma: TNR 16, tučné, veľké)  

 

ÚVOD (typ písma pre nadpis: TNR, 16, veľké) ..........................................................................7

 

1 Názov kapitoly (typ písma pre nadpis I. úrovne: TNR, 16, tučné, veľké) ....................8

1.1      Názov podkapitoly (typ písma pre nadpis podkapitoly - II. úroveň: TNR, 14) ..............9

1.1.1  Názov časti podkapitoly (typ písma pre nadpis III. úrovne: TNR, 12).....................10

 

ZÁVER (typ písma: TNR, 16, veľké)....................................................................................... 16

Zoznam bibliografických zdrojov (typ písma: TNR, 16, veľké)........................17

Zoznam príloh (typ písma: TNR, 16, veľké)....................................................................21

 

 1. Úvod

Úvod vytvára priestor pre:

 • presné vymedzenie primárneho cieľa seminárnej práce, ktorý jasne a výstižne charakterizuje predmet riešenia (poprípade čiastkových cieľov súvisiacich s hlavným cieľom),
 • objasnenie metodologického postupu zvoleného za účelom naplnenia cieľa,
 • načrtnutie štruktúry seminárnej práce - čitateľ sa stručne zoznamuje s tematickým zameraním jednotlivých kapitol, bez hlbšieho prieniku do teoretických náležitostí,
 • autorovu motiváciu pre voľbu a spracovanie seminárnej práce.

 

Z formálnych náležitostí viažucich sa na úvod je dôležité zdôrazniť, že sa píše na novú čistú stranu a z rozsahového hľadiska by nemal prevýšiť dve strany, pričom sa čísluje až druhá strana úvodu. V prípade, ak má úvod len jednu stranu, táto strana sa nečísluje (číslovanie následne začína až na strane kde začína 1. kapitola).

 

 1. Jadro

Predstavuje ťažiskovú časť seminárnej práce, v ktorej autor v závislosti od charakteru prekvalifikačnej práce (tzn., či téma a rozsahové požiadavky vytvárajú priestor pre aplikáciu skúmaného javu do praktickej roviny) sumarizuje poznatky nadobudnuté zo štúdia relevantných informačných zdrojov a tým napĺňa jednotlivé kapitoly a podkapitoly seminárnej práce s akcentom na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Autor v tejto časti vysvetľuje podstatu skúmaného javu, základné súvislosti poprípade využiteľnosť praxi, či kritické postoje.

Pri koncipovaní jadra je dôležité postupovať v logickom slede s ašpiráciou na prepojenosť teoretickej línie, (ktorá čitateľa oboznamuje s teoretickými východiskami, či terminologickým rámcom využitým v seminárnej práci) na praktickú, resp. empirickú časť (pokiaľ to tematické zameranie a rozsah práce umožňuje). Tento metodologický postup sa odporúča pri písaní každej odbornej práce, či už sa jedná o prekvalifikačnú alebo kvalifikačnú, záverečnú prácu, nakoľko ním autor demonštruje schopnosť porozumieť analyzovanému problému v teoretickej rovine a to na základe spôsobu spracovania odborných informácií, ktoré je zároveň schopný aplikovať do praktickej roviny, prostredníctvom uvádzania svojich postojov, vyhodnocovania výskumných rezultátov, či prezentovania vlastných odporúčaní. V prípade, že rozsah seminárnej práce nevytvára dostatočný priestor pre samostatnú empirickú časť, odporúčame vyhnúť sa koncipovaniu textovej časti výlučne len za pomoci striktných teórií a citácií bez vlastných hodnotiacich postojov autora. Takýmto spôsobom nadobúda práca výlučne teoreticko-deskriptívny rozmer, ktorý môže autor potlačiť práve koncentrovaním pozornosti na dôslednú analýzu skúmanej problematiky, na hľadanie príčin a uvádzanie formulácií, z ktorých jasne rezultuje autorský prístup k riešeniu problému a jeho stanoviská. Tým sa zároveň zvyšuje úroveň originality prekvalifikačnej práce, ktorá nadobúda charakter uceleného, koncízneho textu s logickou prepojenosťou jednotlivých častí.

 

Dôležité formálne náležitosti pri koncipovaní jednotlivých kapitol a podkapitol:

 • nadpisy kapitol a podkapitol sú zarovnané vľavo, pričom sa každá hlavná kapitola uvádza samostatne na novej strane za zámerom väčšej prehľadnosti,
 • za číslom označujúcim jednotlivé kapitoly sa nepíše bodka,
 • rozlišujeme niekoľko úrovní: hlavná kapitola (I. úroveň), podkapitola (II. úroveň), oddiel (III. úroveň), za ktorými nepíšeme bodku, výnimkou je len bodka oddeľujúca čísla pri II. a III. úrovni hierarchie, tak ako to uvádzame v príklade:

 

 • NADPIS I. KAPITOLY (I. úroveň - nepíšeme bodku, typ písma: TNR - 16 bodov)
  • Nadpis podkapitoly v rámci I. kapitoly (II. úroveň - bodku píšeme len medzi číslami, typ písma: TNR - 14 bodov)
   • Nadpis oddielu podkapitoly (III. úroveň - platí to isté ako pre II. úroveň hierarchie, typ písma: TNR -12 bodov)

 

 • NADPIS II. KAPITOLY
  • Nadpis I. podkapitoly v rámci II. kapitoly

2.1.1 Nadpis oddielu I. podkapitoly

 • Nadpis II. podkapitoly v rámci II. kapitoly
  • Nadpis I. oddielu podkapitoly
  • Nadpis II. oddielu podkapitoly

 

 1. Záver

Záver predstavuje stručné zhrnutie kľúčových zistení, dosiahnutých výsledkov seminárnej práce v závislosti od vytýčeného primárneho cieľa či sekundárnych cieľov. Je to priestor pre posúdenie, akým spôsobom a v akej miere sa autorovi podarilo spracovať skúmanú problematiku a zároveň priestor pre formuláciu vlastných názorov, či námetov na diskusiu. Autor tak sumarizuje a sprehľadňuje výstupy práce, odporúčania pre prax a explikuje ich význam.

Záver je kompletným logickým výstupom jednotlivých textových súčastí seminárnej práce, ktoré boli analyzované v jadre, a preto si nevyžaduje detailný rozbor skúmaných atribútov, ale len všeobecné zhodnotenie finálnych odborných rezultátov a stručnú prezentáciu vecných zistení. Z formálneho hľadiska odporúčame nepresiahnuť rozsah jednej strany.

 

 1. Zoznam bibliografických zdrojov

Zoznam bibliografických odkazov mapuje  všetky informačné pramene reálne citované či parafrázované v texte seminárnej práce. Uvádza sa na novú čistú stranu za záverom, pričom jednotlivé záznamy bibliografických odkazov sa píšu väčšinou v abecednom poradí a do zoznamu sa uvádzajú ako samostatné odseky bez zarážky. Sú oddelené medzerami.

Pri práci s informačnými zdrojmi sa zdôrazňuje etický aspekt tvorby a publikovania odborných prác s akcentom na rešpektovanie stanovenej normy, určujúcej formu zápisu (norma STN ISO 690).

 

Výber bibliografických odkazov:

 • „Klasické“ (nie elektronické) publikácie – monografia (jeden autor):

LIETAER, B. 2001. Bodoucnost peněz. Košice: Paradigma.sk, 2001, 318 s. ISBN 80-968603-3-X.

 

 • Monografia v prípade vyššieho počtu autorov: traja autori sa oddeľujú pomlčkou, v prípade veľkého počtu autorov uvádzame formuláciu „a kolektív,“ ktorú označujeme skratkou „ a kol.“):

GAJDOŠ, P. - FALŤAN, Ľ.- MORAVANSKÁ, K. 2009. Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku: Typologická analýza sídiel. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009. 179 s. ISBN 978-80-85544-62-6.

 

LIDINSKÝ, V. a kol. 2008. E-government bezpečně. Praha: Grada, 2008, 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1.

 

 • Príspevok v monografii, vo vedeckom zborníku (nie elektronickom):

KOVÁČOVÁ, S. 22013. Územná organizácia obcí po dvadsiatich rokoch vzniku Slovenskej republiky. In Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o., 2013. ISBN 978-80-89608-09-6. s. 181-193.

 

 

 • Príspevok vo vedeckom, odbornom časopise:

KLIMOVSKÝ, D. 2010. Samosprávy v EÚ: Dánsko. In Územná samospráva. ISSN 1336-6475, 2010, roč. VI., č. 1, s. 34-38.

 

 • Príspevok v elektronickom časopise:

HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2016-04-10]. Dostupné na internete: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X.

 

 • Vedecko-kvalifikačné práce:

BERTKOVÁ, M. 2015. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 2015. 60 s.

 

 • Výskumné správy:

BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat: výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.

 

 1. Prílohy

Predstavujú nepovinnú časť obsahujúcu informácie, ktoré dokresľujú postup, metódy a techniky obsiahnuté v hlavnom texte seminárnej práce. Zaraďujeme sem doplnkové ilustrácie, tabuľky, grafy, diagramy, schémy, mapy, kópie dokumentov, dokladov a pod. V prípade využitia kvalitatívnych metód sa do prílohovej časti uvádza napr. štruktúra dotazníka, formulované otázky kladené respondentom atď. Prílohy sa do rozsahu seminárnej práce nezapočítavajú.