PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Štylistická stránka bakalárskej práce

Po skompletizovaní obsahovej stránky bakalárskej práce nesmie chýbať jej štylistická korektúra. V tejto fáze je veľmi dôležité prácu si prečítať nahlas, aj keď len sám pre seba. Ide o najefektívnejší spôsob, ako odhaliť gramatické a štylistické chyby, či iné miesta, v ktorých ste sa nevyjadrili dosť jasne. Text každej bakalárskej práce je štylizovaním, tzn. výberom a tvorením slov, slovných spojení, viet, súvetí, odsekov, podkapitol, kapitol a pod. Bakalárska práca patrí k odbornému štýlu a použitie hovorového jazyka či dokonca slangu (s výnimkou autentických citátov), je v práci tohto typu nevhodné.

Po skompletizovaní obsahovej stránky bakalárskej práce nesmie chýbať jej štylistická korektúra. V tejto fáze je veľmi dôležité prácu si prečítať nahlas, aj keď len sám pre seba. Ide o najefektívnejší spôsob, ako odhaliť gramatické a štylistické chyby, či iné miesta, v ktorých ste sa nevyjadrili dosť jasne. Text každej bakalárskej práce je štylizovaním, tzn. výberom a tvorením slov, slovných spojení, viet, súvetí, odsekov, podkapitol, kapitol a pod. Bakalárska práca patrí k odbornému štýlu a použitie hovorového jazyka či dokonca slangu (s výnimkou autentických citátov), je v práci tohto typu nevhodné.

 

Základné znaky odborného štýlu sú:

  • písomnosť (izolovanosť od prijímateľa – chýbajú mimojazykové prostriedky),
  • adresnosť (vecná slovná zásoba),
  • pojmovosť (väčšie množstvo podstatných mien oproti výskytu dejových slovies),
  • odbornosť (odborné výrazy i cudzie slová),
  • jasnosť a jednoznačnosť (menej dlhých zložitých viet),
  • prehľadnosť (štruktúra textu).

 

Písomnosť je vlastnosť, ktorou je autor textu izolovaný od prijímateľa, ktorý bude jeho text prijímať. Chýba mu spätná väzba i mimojazykové prostriedky ako gestá, prostredie, mimika, zvuk. Pri tvorbe výrazu sa zúčastňuje jediný faktor, preto musí byť jazykový prejav úplný, explikatívny (vysvetľujúci).

 

Adresnosť, ako druhá vlastnosť náučného štýlu, sa prejavuje hlavne v skladbe vety z pohľadu slovnej zásoby. Slovná zásoba náučného štýlu je vecná, to znamená, že použité slová majú vyjadrovať iba toľko, koľko je treba na objektívne komunikovanie vecného obsahu.

 

Odbornosť znamená, že v tomto štýle prevažujú odborné výrazy, ktoré robia text pojmovo hustým: slová s predponami ako mili-, anti-, semi-, poly-, hyper- atď., slová cudzieho pôvodu (latinské a grécke) ako aj zaužívané odborné pojmy. Odborné termíny je nutné používať s takou mierou, v akej sú na danom mieste potrebné a funkčné.

 

Jasnosť a jednoznačnosť vyjadrovania sú ďalšími nespornými znakmi práce odborného charakteru. Neobratné vetné konštrukcie a neprehľadné súvetia sťažujú porozumenie odborného textu. Dlhé vety musí čitateľ často zložito dekódovať a segmentovať na menšie významové celky, aby im vôbec rozumel. Pri písaní je potrebné dávať si pozor aj na to či nám nadväzujú myšlienky. Príliš veľké myšlienkové skoky takisto komplikujú čítanie. Takýto text pôsobí, akoby mal pomiešané vety. Častým nedostatkom sú tiež „vatové slová“, ktoré sa používajú so zámerom zvýšiť odbornú úroveň textu, ale v praxi majú skôr opačný účinok.

 

Prehľadnosť možno dosiahnuť logickou štruktúrou obsahu textu, vhodnými jazykovými prostriedkami, ale aj tým, že z množstva získaných údajov vyberá autor len podstatné a funkčne viazané na konkrétne výroky. V tejto súvislosti je tiež veľmi dôležité zostavovať prehľadné tabuľky a grafy, pričom obsah dobre zostavenej tabuľky umožňuje na malom priestore poskytnúť veľa informácií. Treba dať pozor na to, aby boli tabuľky a grafy umiestnené čo najbližšie k textu, na ktorý sa svojím obsahom viažu, a obsahovali tiež príslušnú legendu.

 

Pri finalizácii bakalárskej práce je povolené, aby niekto iný urobil jej jazykovú kontrolu. Najmä ak slovenčina nie je vaším materinským jazykom alebo si nie ste istí správnou štylistikou textu. Korektori môžu iba poukázať na gramatické chyby, ale nesmú pomáhať s formou alebo obsahom použitých argumentov. Ak použijete jazykového korektora pre svoju prácu, je treba, aby ste to oznámili v Čestnom prehlásení bakalárskej práce.