PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Viete, ako správne napísať resumé?

Resumé je zhrnutie alebo stručný prehľad toho, čo ste písali vo svojej dizertačnej alebo rigoróznej práci. Je povinnou súčasťou týchto dvoch prác a objavuje sa na záverečných stranách. Zvyčajne, pokiaľ to inak nestanovuje univerzita alebo štandardy práce, sa píše v anglickom jazyku

V zhrnutí, ktoré by sa malo zmestiť na jednu stranu dizertačnej alebo bakalárskej práce, vysvetľuje študent, prečo si vybral tému svojej práce a stručne objasňuje problematiku, ktorú v dizertačke alebo rigorózke spracoval. Ďalej študent objasňuje zvolenú metodológiu a premenné v práci, opisuje postup, akým sa pri práci uberal a stanovené hypotézy. V resumé sa tiež krátko povenuje jednotlivým kapitolám.

Hypotézy a prínos

Dôležitou súčasťou resumé je rozbor hypotéz. Študent musí v zhrnutí objasniť, prečo si zvolil jednotlivé hypotézy, akým spôsobom korešpondujú s cieľom práce, či sa objasnili, a na akú problematiku poukazujú. Pokiaľ sa hypotézy nepotvrdili, čo to znamená je samotnú prácu? V resumé máte nárok sami seba aj pochváliť, to znamená definovať, aké najdôležitejšie zistenie vaša práca priniesla, a ako s ňou môže výskum v danej oblasti ďalej narábať.

Ako písať resumé?

Ideálne v jednoduchých, krátkych a výstižných vetách. Resumé si nevyžaduje podrobné opisy ani nové informácie. Píšte ho až úplne na záver a rozdeľte štylisticky na úvod, jadro a záver. Úvodom bude výber a spracovanie zvolenej témy, jadrom metodológie a rozbor hypotéz a záverom zhrnutie a vyzdvihnutie prínosu.

Na to, kam chcete v práci dospieť, myslite už pri výbere témy, pretože nič neprinášajúce výsledky už v resumé neobhájite. Resumé nemá obsahovať vaše vlastné postrehy, pocity či názory, len vedecky a výskumom podložené informácie. Zvoľte si, na čo sa chcete v resumé zamerať, a čo je vlastne informácia, ktorá sa tiahne celou prácou.

Na čo si dať pozor?

Na drobnosti. Predovšetkým je potrebné uvedomiť si, že v práci sa nám naskytne niekoľko momentov a kapitol, keď budeme zdanlivo písať o tom istom. Abstrakt, úvod, prvá kapitola, záver a už spomínané resumé. Poraďte sa s konzultantom a dajte tieto kapitoly prečítať aj niekomu inému. Nie je dobré zamerať sa len na preformulovanie rovnakých vied, ale pridať do každej spomínanej časti niečo iné a charakteristické pre prácu. V resumé to môže byť napríklad vyzdvihnutie prínosu či nápady na ďalšiu prácu s dizertačnou či rigoróznou prácou.

Rozsah resumé

Rozsah resumé zvyčajne zodpovedá jednej normostrane. Avšak viaceré univerzity na Slovensku či v Česku majú svoje výnimky. Na niektorých fakultách sa napríklad vyžaduje rozsah resumé odvíjajúci sa od rozsahu samotnej rigoróznej či dizertačnej práce. Bližšie informácie vám v tomto prípade poskytne vaša fakulta.