PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.02.2017.

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú záväzné pre zmluvné strany všetkých zmlúv o dielo uzatvorených prostredníctvom alebo v priamej súvislosti s webovou prezentáciou stránky podklady.sk medzi objednávateľom a zhotoviteľom a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o dielo. Neakceptovaním platných VOP, či ich akceptovaním s výhradou, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo.
 2. Zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou:
 3. potvrdením (akceptáciou) nezáväznej elektronickej objednávky objednávateľa zhotoviteľom v súlade s článkom II. bod 4. VOP, alebo
 4. podpísaním písomného vyhotovenia zmluvy o dielo,

a zároveň

 1. pripísaním úhrady vopred dohodnutej ceny diela alebo časti ceny diela (splátky podľa dohodnutého splátkového systému) objednávateľom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v potvrdení nezáväznej elektronickej objednávky alebo v písomnom vyhotovení zmluvy o dielo, alebo
 2. úhradou dohodnutej ceny diela alebo časti ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi v hotovosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

na základe čoho vzniká záväzná objednávka (ďalej len “Záväzná objednávka”) (ďalej len “Zmluva o dielo”).

 1. Objednávateľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie fyzická osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na webovej stránke podklady.sk a zároveň uhradí dohodnutú cenu diela alebo časti ceny diela (splátku).
 2. Zhotoviteľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie obchodná spoločnosť Podklady LTD, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, IČO: 11664420, bankové spojenie spoločnosti: SK89 7500 0000 0040 2691 1249, neplatca DPH.

 

 

 1. Dielo

 

 1. Dielom je:
 2. a) poskytovanie poradenstva pri vyhľadávaní informácií a spracovávaní informácií, ktoré slúžia ako podklady na vyhotovenie odborných stredoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálnych prác, PR článkov, prezentácií a iných zadaní.
 3. b) poskytovanie poradenstva v odbore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávania odborných informácií, rešerší, pri tvorbe dotazníkov.
 4. c) poskytnutie systematicky členenej sústavy podkladov - odborných textov v elektronickej podobe, určených pre ďalšie spracovanie a študijné účely, najmä ako podklady alebo námety, spĺňajúcich všetky požiadavky podľa Záväznej objednávky, ako aj požiadavky na úroveň ich odbornosti.
 5. d) vypracovanie určeného typu písomnej odbornej práce určenej pre ďalšie spracovanie a študijné účely.

Ide o dielo na objednávku. Zhotoviteľ udeľuje súhlas na jeho použitie výlučne objednávateľovi.

Dielo dodané zhotoviteľom objednávateľovi  nie je samostatne možné použiť v zmysle príslušných právnych predpisov vrátane interných predpisov verejnoprávnych inštitúcii a je len podkladom na ďalšie spracovanie a použitie objednávateľom.

Zhotoviteľ výslovne upovedomuje objednávateľa, že podklady, ktoré sú mu dodávané vo forme diela, nesmú byť prezentované bez ďalšieho spracovania ako objednávateľove vlastné dielo. Uvedeným konaním by objednávateľ porušoval svoje povinnosti, ktoré mu plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo interných predpisov verejnoprávnych a iných inštitúcii. Zhotoviteľ dodáva požadované dielo objednávateľovi z dôvodu poskytnutia viac informácií k požadovanej téme za účelom prehĺbenia jeho znalostí a schopností v konkrétnej problematike.

 1. Nezáväzná objednávka je návrhom Zmluvy o dielo. Za nezáväznú objednávku sa považuje vyplnenie vzorovej elektronickej objednávky prostredníctvom portálu podklady.sk a jej elektronické odoslanie. E-mailová adresa objednávateľa je adresa uvedená v nezáväznej objednávke.
 2. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo na vlastné náklady účinnosťou Zmluvy o dielo a podľa jej ustanovení.
 3. Najneskôr do 24 hodín po prijatí nezáväznej objednávky sa zhotoviteľ, alebo tretia osoba (autor) poverená zhotoviteľom v súlade s bodom 8. tohto článku VOP skontaktuje s objednávateľom, overí objednávku, individuálne požiadavky objednávateľa na dielo a inštrukcie objednávateľa, potvrdí termín dodania diela, príp. harmonogram dodania jednotlivých častí diela v závislosti od rozsahu a obtiažnosti vykonania diela a zašle mu cenovú ponuku diela a spôsob úhrady. V prípade súhlasu objednávateľa zaslanom elektronickou poštou na e-mailovú adresu zhotoviteľa, zhotoviteľ potvrdí elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa nezáväznú objednávku. Potvrdením nezáväznej objednávky a zároveň pripísaním úhrady dohodnutej ceny diela alebo časti diela (splátky) podľa potvrdenej cenovej ponuky objednávateľom na bankový účet zhotoviteľa alebo úhradou v hotovosti, sa Zmluva o dielo považuje za uzavretú, platnú a účinnú.
 4. Objednávateľ má právo stornovať nezáväznú objednávku bez poplatku, a to najneskôr do obdržania elektronického potvrdenia nezáväznej objednávky objednávateľa zhotoviteľom. V prípade stornovania nezáväznej objednávky objednávateľom po obdržaní elektronického potvrdenia nezáväznej objednávky zhotoviteľom z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, avšak ešte pred úhradou dohodnutej ceny diela alebo časti diela podľa potvrdenej cenovej ponuky objednávateľom, uhradí objednávateľ na bankový účet zhotoviteľa poplatok 100- EUR. V prípade stornovania Záväznej objednávky objednávateľom, resp. v prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo, z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá alebo z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne zo strany objednávateľa, uhradí objednávateľ na bankový účet zhotoviteľa pomernú časť ceny diela, t.z. cenu, ktorá pripadá na práce už vykonané, prípadne práce dodané podľa harmonogramu uvedeného v bode 4 tohto článku VOP, a vynaložené náklady zhotoviteľa. V prípade, že časť ceny diela bola objednávateľom uhradená pred takýmto odstúpením Zmluvy o dielo, dôjde k jej započítaniu s nárokom zhotoviteľa na úhradu pomernej časti ceny diela. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. V prípade, že objednávateľ nezaplatí za ďalšiu časť diela v zmysle dohody o splátkovom systéme úhrady ceny diela medzi zmluvnými stranami, ruší sa tým Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti diela a s okamžitou účinnosťou tak dochádza k ukončeniu Zmluvy o dielo, pričom však zhotoviteľovi ostáva nárok na úhradu pomernej časti ceny diela, t.z. ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané, prípadne práce dodané podľa harmonogramu uvedeného v bode 4 tohto článku VOP, a vynaložené náklady zhotoviteľa. V prípade, že časť ceny diela bola objednávateľom uhradená pred takýmto ukončením Zmluvy o dielo, dôjde k jej započítaniu s nárokom zhotoviteľa na úhradu pomernej časti ceny diela.
 5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nepokračovať vo vyhotovovaní diela, resp. odstúpiť od Zmluvy o dielo alebo zmeniť cenu za dielo, ak objednávateľ svojim neopodstatneným prístupom odďaľuje zhotovenie diela v dohodnutom termíne. Rovnako má zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy o dielo, v prípade, ak mu objednávateľ neposkytne primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ diela, rozsah diela alebo termín dodania. Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií zhotoviteľovi, rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej ceny za dielo alebo jej časti. V prípade takýchto možností odstúpenia zhotoviteľa od Zmluvy o dielo, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi uhradiť sumu pripadajúcu na vykonanú prácu podľa pôvodne potvrdenej cenovej ponuky a vzniknuté náklady. Zhotoviteľ má tiež právo odstúpiť od Zmluvy o dielo kedykoľvek, avšak v tom prípade je povinný objednávateľovi vrátiť už objednávateľom uhradenú cenu časti diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti diela.
 6. Objednávka, jej potvrdenie, či stornovanie, ako aj ostatná korešpondencia a komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha výhradne elektronickou poštou (e-mailom), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vyhotovením diela tretiu osobu (autora), pričom však zodpovedá za vyhotovenie diela akoby ho vyhotovil sám. Rovnako garantuje možnosť voľného použitia a spracovania diela objednávateľom, použitie diela objednávateľom v neobmedzenom rozsahu a kedykoľvek v budúcnosti, pričom zhotoviteľ nie je oprávnený dielo sám použiť ani udeliť súhlas na jeho použitie ďalšej osobe. V prípade poverenia vyhotovením diela treťou osobou, uvedie zhotoviteľ objednávateľovi jej e-mailovú adresu v potvrdení nezáväznej objednávky za účelom ich vzájomnej komunikácie týkajúcej sa obsahovej stránky diela, prípadného dôvodného pripomienkovania, dopĺňania a pozmeňovania diela objednávateľom počas vyhotovovania diela (avšak v takom rozsahu, aby nebol ohrozený termín dodania diela). Tretia osoba komunikuje s objednávateľom prostredníctvom e-mailov. Objednávateľ je povinný poskytnúť tretej osobe a zhotoviteľovi akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri vyhotovovaní diela. E-maily tretej osoby a objednávateľa sú v záujme dodržania úrovne kvality diela kontrolované zhotoviteľom, s čím objednávateľ súhlasí. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR v prípade, ak sa pokúsi v priamej komunikácii s treťou osobou obísť zhotoviteľa, a to v súvislosti s nezáväznou objednávkou, Záväznou objednávkou, resp. Zmluvou o dielo alebo akoukoľvek inou, hoci aj nepotvrdenou a potenciálnou objednávkou.
 8. Dielo sa považuje za odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi jeho odoslaním elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v Záväznej objednávke v elektronickej podobe, a to vo formáte Microsoft Word (*.DOC) alebo Adobe Acrobat (*.PDF), alebo v inom dohodnutom formáte a potvrdením obdržania diela objednávateľom na e-mailovú adresu zhotoviteľa. V prípade požadovania vykonanie diela vo formátoch (*.RTF, *.TXT, a pod.) zhotoviteľ neručí za formálnu stránku diela. Ak nie je dohodnuté inak, dielo sa považuje za odovzdané vo formáte: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
 9. Riadnym a včasným odovzdaním diela a úhradou ceny diela predchádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k hmotne zachytenému výsledku činnosti, resp. k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyhotovené, ako aj nebezpečenstvo škody na ňom.
 10. Ak sa objednávateľ po odovzdaní diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť dielo mimo rozsahu Záväznej objednávky vytvorenej pred úhradou prvej splátky ceny diela, ide o novú objednávku.

 

 

III. Cena diela

 

 1. Cena diela uvedená v cenníku na portáli www.podklady.sk nie je pre zhotoviteľa záväzná, má len orientačný charakter. Cenu diela navrhuje zhotoviteľ na základe informácií a podkladov zaslaných objednávateľom pred uzatvorením Záväznej objednávky a určuje sa výhradne dohodou ako cena zmluvná určená pre každý prípad osobitne prihliadajúc na povahu, druh, osobitné charakteristiky diela, termín zhotovenia a odovzdania diela, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia a obsahovej úrovne diela a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce predmet plnenia podľa týchto VOP. Objednávateľ môže využiť splátkový systém ceny diela, avšak len pre objednávky v hodnote 101,- EUR a viac, pričom splátkový system musí byť dohodnutý oboma zmluvnými stranami.
 2. Objednávateľ má právo dojednať pevnú cenu za dielo pred uzavretím Zmluvy o dielo so zhotoviteľom na základe individuálnych rokovaní a komunikácie. Táto cena bude následne uvedená v potvrdení objednávky oboma zmluvnými stranami, teda v Záväznej objednávke. Zároveň objednávateľ odsúhlasuje cenu diela úhradou časti ceny diela dojednanej v potvrdenej cenovej ponuke. Objednávateľ a zhotoviteľ sa teda individuálne dohodnú na spôsobe úhrady diela, splatnosti ceny diela a harmonograme odovzdania diela. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania sumy na určený účet zhotoviteľa alebo dňom vydania dokladu o úhrade v hotovosti. Pri každej úhrade je objednávateľ povinný uviesť variabilný symbol = číslo svojej Zmluvy o dielo/číslo Záväznej objednávky. Pokiaľ zhotoviteľ v Záväznej objednávke neurčí inak, cena diela sa hradí vždy bezhotovostne na určený bankový účet zhotoviteľa.
 3. Zhotoviteľ nemá povinnosť poskytnúť objednávateľovi výpočet faktorov zohľadnených pri zostavovaní ceny diela. Cena diela v rovnakom rozsahu sa môže v jednotlivých prípadoch v závislosti na faktoroch podľa bodu 1 tohto článku VOP líšiť.

 

 

IV.

Zodpovednosť za vady, reklamácia

 

 1. Dielo je originálne a pôvodné, pričom je založené predovšetkým na objednávateľom zadaných požiadavkách a ním poskytnutých zdrojoch. Nejedná sa o plagiát. Zhotovené dielo je dielom autentickým, originálnym, neporušujúcim žiadne autorské práva ani iné práva tretích osôb.
 2. Dielo má vady, ak nezodpovedá požiadavkám a výsledku určenému v Záväznej objednávke, za tieto Vady zodpovedá zhotoviteľ. Vadou diela je najmä formálny alebo obsahový nesúlad so Záväznou objednávkou, alebo ak dielo nemá potrebnú odbornú úroveň.
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a za vady diela vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 4. Objednávateľ má právo uplatniť právo zo zodpovednosti za vady - reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania diela, pričom v reklamácii je povinný uviesť úplnú špecifikáciu vytýkaných vád. Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa uplatniť zodpovednosť za vady elektronickou formou, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú na webovej stránke podklady.sk alebo písomne na adresu zhotoviteľa uveden v týchto VOP.
 5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie vyhodnotiť doručenú reklamáciu a oznámiť objednávateľovi spôsob jej vybavenia.
 6. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu za dôvodnú, odstrániteľné vady odstráni bez zbytočného odkladu v primeranom termíne dohodnutom zmluvnými stranami alebo poskytne primeranú zľavu z ceny diela, a to podľa rozhodnutia objednávateľa. V prípade, ak je vada neodstrániteľná, zhotoviteľ dohodne s objednávateľom náhradné plnenie alebo vráti uhradenú cenu diela. Ak je reklamácia neopodstatnená alebo nepreukázateľná, zhotoviteľ ju odmietne.
 7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

 

 

V.

Doplňujúce ustanovenia

 

 1. Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a objednávateľ je o nich povinný zachovávať mlčanlivosť.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, skutočnostiach a informáciách, ktoré si poskytli pred uzatvorením Zmluvy o dielo, počas je uzatvárania a v súvislosti so Zmluvou o dielo, a to najmä ale nielen vo vzťahu ku konkurencii zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie nezverejniť, nesprístupniť alebo inak nevyužiť pre potreby tretích osôb (s výnimkou tretích osôb poverených zhotoviteľom na vyhotovenie diela) bez písomného súhlasu druhej strany. Mlčanlivosť sú povinné strany zachovávať aj po zániku Zmluvy o dielo. Za porušenie tejto povinnosti je porušujúca zmluvná strana povinná uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu 1000.- EUR, pričom právo na náhradu škody zostáva zachované.
 3. Objednávateľ nie je povinný uviesť v nezáväznej objednávke žiaden diskrétny údaj (napr. meno, priezvisko, adresa). Za diskrétny osobný údaj sa nepovažuje e-mailová adresa objednávateľa a telefónne číslo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa, v prípade, že budú poskytnuté, nebudú poskytnuté tretej osobe a budú používané výhradne iba pre potreby zhotoviteľa. Osobné údaje objednávateľa sú pokladané za prísne dôverné a zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť ich pred zneužitím a bude postupovať podľa predpisov o ochrane osobných údajov.
 4. Objednávateľ zaslaním nezáväznej objednávky alebo podpísaním písomného vyhotovenia Zmluvy o dielo udeľuje zhotoviteľovi (prevádzkovateľovi podľa osobitných predpisov) v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov súhlas s ich správou a spracovaním v nevyhnutnom právnymi predpismi vyžadovanom rozsahu a výhradne na účely podľa Zmluvy o dielo. Tento, kedykoľvek odvolateľný súhlas, sa poskytuje na dobu neurčitú.
 5. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať s výnimkou prípadov upravených osobitnými predpismi - najmä zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon platný na území Slovenskej republiky.
 6. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo v dôsledku udalosti výnimočnej, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť (vis major) - najmä ako živelné pohromy, vojnové operácie, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán. Strana postihnutá takouto udalosťou je povinná druhú stranu bez meškania o tejto skutočnosti informovať. V prípade, že udalosť vis major trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o dielo s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane, a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škody vyvolanej touto udalosťou.
 7. Uzatvorením Zmluvy o dielo objednávateľ deklaruje, že dielo dodané zhotoviteľom bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.
 8. Uzatvorením Zmluvy o dielo objednávateľ deklaruje, že si VOP riadne prečítal, rozumie všetkým ich bodom a s ich obsahom súhlasí.

 

 

VI.

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Pokiaľ z právneho predpisu nevyplýva alebo nie je dohodnuté inak, vzájomné vzťahy medzi účastníkmi sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Prípadné vzájomné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne cestou zmieru. V prípade, že spory nebudú vyrišené zmierom, budú riešené na všeobecných súdoch Slovenskej republiky.
 3. Objednávateľ je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva o dielo.
 4. VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.podklady.sk.