PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Všeobecné požiadavky kladené na seminárnu prácu

 1. Seminárna práca je písomná odborná práca, ktorá je výsledkom odbornej spôsobilosti študenta, čo predpokladá výber a prácu s relevantnou vzorkou informačných zdrojov, ktoré musia byť jasne uvedené tak v jadre práci ako aj v zozname bibliografických odkazov uvádzaných na konci seminárnej práce, tzn. za jej záverom.
 2. Množstvo využitých informačných zdrojov, ktoré sa uvádza do zoznamu použitej literatúry/resp. do zoznamu bibliografických zdrojov v abecednom poradí a to spôsobom, akým stanovuje norma/smernica stanovujúca úpravu formy zápisu, sa odvíja v závislosti od definovaného rozsahu a témy seminárnej práce. V zásade sa preferuje využívanie najnovších, najaktuálnejších odborných štúdií, monografií a pod., pričom je vhodné sa vo výbere nelimitovať len na domáce informačné pramene.
 3. Nakoľko seminárna práca, podobne ako všetky záverečné, kvalifikačné práce nesmie vykazovať charakter plagiátorstva ani žiadnym spôsobom porušovať autorské práva, autorovi vzniká povinnosť dôslednej citácie použitých informačných prameňov v súlade s platnými normami.
 4. Z obsahového hľadiska musí každá seminárna práca korešpondovať s uvedeným názvom práce, pričom jednotlivé logické časti musia byť jasne členené do kapitol, či podkapitol, ktoré sa uvádzajú v obsahu seminárnej práce.
 5. Každá seminárna práca musí spĺňať isté formálne náležitosti, ktorých úroveň zvládnutia vypovedá o celkovej hodnote seminárnej práce.

 

Sumarizáciou uvedeného, je tak kvalita seminárnej práce determinovaná nasledovnými schopnosťami autora:

 • schopnosťou selekcie relevantných a podstatných informácií o problematike, ktorá je predmetom záujmu autora a o ktorej má dostatočne odborný prehľad,
 • schopnosťou voľby vhodného metodologického aparátu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou pre naplnenie primárneho cieľa seminárnej práce ako aj adekvátnym výberom a definovaním jednotlivých techník spracovania témy,
 • schopnosťou diferencovať medzi vlastnými autorovými myšlienkami a prevzatými,
 • schopnosťou samostatného, inovatívneho a tvorivého myslenia, ako aj adekvátneho vyjadrovania a formulovania autorových postojov a myšlienok,
 • schopnosťou syntetizovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti a skúsenosti,
 • schopnosťou samostatne a v súlade so stanovenými normami a smernicami korektne pracovať s informačnými zdrojmi, využívať buď formu doslovného prepisu textu (t. j. forma citovania) alebo voľnejšej reprodukcie textu (t. j. forma parafrázovania),
 • schopnosťou napísať a upraviť seminárnu prácu do požadovanej formálnej podoby s absenciou jazykových, gramatických či štylistických nedokonalostí. Seminárna práca má charakter odborného textu s náučným štýlom, a preto je využívanie slangu, nespisovných výrazov a vo všeobecnosti hovorového jazyka pre daný typ práce nevhodné.